4-1311/1

4-1311/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

6 MEI 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, om de kandidaten vrij toegang te verlenen tot de verkiezingsborden

(Ingediend door de heer Alain Destexhe)


TOELICHTING


In bepaalde gemeenten wordt het aanplakken van verkiezingspropaganda op de daartoe bestemde borden beperkt door een afrastering die de kandidaten belet affiches te plakken wanneer zij dat wensen. Die praktijk bestaat vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze afrastering hindert de vrije toegang tot de verkiezingsborden. Bovendien zijn hierdoor de affiches en de namen van de kandidaten veel minder goed zichtbaar.

Wettelijk gezien worden de nadere regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten bij politiebesluit door de gouverneur van de provincie en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad bepaald, maar is het de Koning die dat beleid bepaalt voor de verkiezingen voor de provincies, districten en gemeenten, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Die wetgeving ligt vast in vier wetten van 1989 en 1994 betreffende 1) de federale verkiezingen, 2) de Europese verkiezingen, 3) de verkiezingen voor de gewesten en gemeenschappen, 4) de lokale verkiezingen.

Er wordt voorgesteld die artikelen aan te vullen.

Om voor de verkiezingskandidaten het probleem van de borden met afrastering op te helderen, de situatie met betrekking tot het vrij aanplakken op de daartoe bestemde borden overal eenvormig te maken en vooral de belemmeringen te beperken, stellen we voor om elke materiėle belemmering die verkiezingskandidaten de toegang tot de verkiezingspanelen belet, te verbieden.

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

In de volgende artikelen wordt met « hij » de gouverneur van de provincie en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad bedoeld, behalve in artikel 5, waar de Koning wordt bedoeld.

Alain DESTEXHE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 5, § 2, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, vervangen bij de wet van 2 april 2003, wordt aangevuld met de volgende zin :

« Hij verzekert zich ervan dat de kandidaten steeds vrij toegang hebben tot de borden die werden geplaatst voor het aanbrengen van verkiezingspropaganda en dat er geen materiėle belemmering is welke de toegang tot die borden beperkt. ».

Art. 3

Artikel 5, § 2, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, vervangen bij de wet van 25 april 2004, wordt aangevuld met de volgende zin :

« Hij verzekert zich ervan dat de kandidaten steeds vrij toegang hebben tot de borden die werden geplaatst voor het aanbrengen van verkiezingspropaganda en dat er geen materiėle belemmering is welke de toegang tot die borden beperkt. ».

Art. 4

Artikel 5, § 2, van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiėle mededelingen van de overheid, vervangen bij de wet van 25 april 2004,wordt aangevuld met de volgende volzin :

« Hij verzekert zich ervan dat de kandidaten steeds vrij toegang hebben tot de borden die werden geplaatst voor het aanbrengen van verkiezingspropaganda en dat er geen materiėle belemmering is welke de toegang tot die borden beperkt. ».

Art. 5

Artikel 7, § 2, van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, wordt aangevuld met de volgende volzin :

« Hij verzekert zich ervan dat de kandidaten steeds vrij toegang hebben tot de borden die werden geplaatst voor het aanbrengen van verkiezingspropaganda en dat er geen materiėle belemmering is welke de toegang tot die borden beperkt. ».

16 maart 2009.

Alain DESTEXHE.