4-704/2

4-704/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

31 MAART 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW MATZ

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 3. — Deze wet treedt in werking op 20 juni 2009. 

Verantwoording

Dit amendement strekt om rekening te houden met nota nr. 41 van de dienst  Wetsevaluatie  van de Senaat, luidende :

 Artikel 8 van de wet van 8 juni 2006 maakt deel uit van Hoofdstuk V  Handelingen met verboden wapens .

Anders dan de antipersoonsmijnen en de submunitie, die al vermeld worden in de huidige tekst van artikel 8, derde lid, welke het voorstel moet aanvullen, worden inerte munitie en bepantsering (nog) niet gedefinieerd als wapens die verboden worden door artikel 3 van de wet, dat de classificatie van wapens bevat (verboden wapens, vrij verkrijgbare wapens, vergunningsplichtige wapens).

Onrechtstreeks kan artikel 3 in bepaalde gevallen inerte munitie als verboden wapen beschouwen (munitie voor wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, art. 3,  1, 3), maar dat geldt in geen geval voor bepantsering, die tot dusver volledig  afwezig  is in de wet.

Het probleem zal verdwijnen met de inwerkingtreding van de wet van 11 mei 2007 tot aanvulling van de wapenwet, wat betreft het verbod op wapensystemen met verarmd uranium, inwerkingtreding die er komt op 20 juni 2009. Het is raadzaam de inwerkingtreding van de voorgestelde tekst af te stemmen op die van de wet van 11 mei 2007. .

Vanessa MATZ.