4-1225/1

4-1225/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

12 MAART 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

(Ingediend door de heer Berni Collas c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel wil de status van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en die van de leden van de andere gemeenschaps- en gewestparlementen opnieuw gelijkschakelen op het stuk van de onverenigbaarheid die is ingevoerd tussen het mandaat van parlementslid en de status van personeelslid.

We stellen vast dat artikel 10bis, eerste lid, 10º, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap in veel striktere bewoordingen is opgesteld dan artikel 24bis, § 2, 11º, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Deze ongelijke behandeling is echter geenszins gerechtvaardigd. De Raad van de Duitstalige Gemeenschap wenste toentertijd trouwens dat de parlementsleden gelijk zouden worden behandeld wat de onverenigbaarheden betreft (cf. Stuk Kamer van volksvertegenwoordigers nr. 48-897/10 — 1992/1993, blz. 8). Men zou zelfs kunnen menen dat dit verschil niet de wens van de wetgever was, maar veeleer te wijten is aan een onoplettendheid van de toenmalige wetgever. De huidige formulering van artikel 24bis, § 2, 11º, van de bijzondere wet is immers bij amendement ingevoegd (cf. Stuk Senaat nr. 558-5 (1992/1993), blz. 230 e.v. en blz. 423-424). Het lijkt erop dat men gewoon vergeten is een vergelijkbaar amendement in te dienen voor het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 (Stukken Kamer van volksvertegenwoordigers nrs. 48-897/12, blz. 5 en 48-897/15, blz. 9).

Berni COLLAS.
Sabine de BETHUNE.
Philippe MONFILS.
Paul WILLE.
Philippe MAHOUX.
Myriam VANLERBERGHE.
José DARAS.
Philippe MOUREAUX.
Isabelle DURANT.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 10bis, eerste lid, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2006, wordt de bepaling onder 10º vervangen als volgt :

« 10º met uitzondering van de personen vermeld in artikel 10, personeelslid dat rechtstreeks onder het gezag van het parlement of de regering staat; dienaangaande kan het parlement bij decreet een stelsel van politiek verlof organiseren. ».

Art. 3

Deze wet treedt in werking vanaf de eerstkomende algehele vernieuwing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

17 februari 2009.

Berni COLLAS.
Sabine de BETHUNE.
Philippe MONFILS.
Paul WILLE.
Philippe MAHOUX.
Myriam VANLERBERGHE.
José DARAS.
Philippe MOUREAUX.
Isabelle DURANT.