4-691/2

4-691/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

10 NOVEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het adoptieverlof


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES TEMMERMAN EN VANLERBERGHE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« In artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

« § 1. De werknemer die in het kader van een adoptie een kind in zijn gezin onthaalt, heeft, met het oog op het onthaal van dit kind, recht op een adoptieverlof gedurende een periode van maximum zes weken.

Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen moet dit verlof een aanvang nemen binnen drie maanden volgend op het daadwerkelijk onthaal van het kind in het gezin van de werknemer.

Het bewijs hiervan kan geleverd worden aan de hand van :

— hetzij een getuigschrift van de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft;

— hetzij een verklaring op erewoord vanwege de werknemer betreffende het daadwerkelijk onthaal van het kind in zijn gezin en voor echt verklaard door de gemeente waar het geadopteerde kind zal worden ingeschreven.

Deze verklaring dient minstens volgende vermeldingen bevatten :

1º naam en voornaam van de adoptieouder;

2º naam en voornaam van het geadopteerde kind of de geadopteerde kinderen;

3º de verblijfplaats van de adoptieouders alsook de datum van de aankomst van het geadopteerde kind of de geadopteerde kinderen in het gezin.

In afwijking van het vorige lid, kan in het kader van een interlandelijke adoptie het adoptieverlof de periode bestrijken die voorafgaat aan de daadwerkelijke opvang van het geadopteerde kind in België, voor zover deze voorafgaande periode daadwerkelijk wordt besteed aan de opvang van het kind. De Koning bepaalt desgevallend de wijze waarop de werknemer het bewijs kan leveren dat deze voorafgaande periode daadwerkelijk is besteed aan de opvang van het kind in zijn gezin.

De werknemer neemt het verlof op in periodes van ten minste een week of een veelvoud van een week.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt een einde op het moment waarop het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt tijdens de opname van het verlof.

In geval van gelijktijdig onthaal van meerdere kinderen in het gezin van de werknemer in het kader van adopties, wordt het recht op adoptieverlof slechts één keer toegekend. De Koning bepaalt nader wat moet worden verstaan onder gelijktijdig onthaal.

Voor de werknemer die alleenstaand is, wordt de maximumperiode van het verlof zoals vastgesteld volgens deze paragraaf, verdubbeld.

Onder alleenstaande in de zin van dit artikel wordt verstaan de werknemer die uitsluitend en effectief samenwoont met één of meerdere van zijn kinderen, waaronder het geadopteerde kind zoals bedoeld in het eerste lid.

2º paragraaf 3, tweede lid, wordt aangevuld als volgt :

« Indien de werknemer het verlof wil opnemen in onderbroken periodes van een week of een veelvoud ervan, kunnen deze periodes vermeld staan in éénzelfde kennisgeving. » »

Verantwoording

Teneinde ervoor te zorgen dat voor een kind dat geadopteerd wordt door een alleenstaande ouder er een zelfde periode van afwezigheid van het werk met het oog op het onthaal van het kind in het gezin zou mogelijk zijn als voor een kind dat wordt geadopteerd door twee ouders, is het wenselijk om de maximum toegelaten periode desgevallend te verdubbelen.

Marleen TEMMERMAN
Myriam VANLERBERGHE.