4-16/2

4-16/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

4 MAART 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN HUGO VANDENBERGHE, VAN PARYS EN VAN DEN DRIESSCHE

Art. 2

Aan dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) De aanhef vervangen als volgt :

 Artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 1 juli 2006, wordt vervangen als volgt : 

B) Het eerste lid van het voorgestelde artikel 682 vervangen als volgt :

 Art. 682. — Voor het Bureau van het Hof van Cassatie wordt de rechtspleging gevolgd die bepaald is in de artikelen 675 tot 677. De behandeling geschiedt in raadkamer. 

Verantwoording

Artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek werd gewijzigd door de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot rechtsbijstand (Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2006). Het huidige wetsvoorstel, waarbij de tekst van een wetsvoorstel dat op 5 november 2004 in de Senaat werd ingediend (nr. 3-895/1) werd overgenomen, hield geen rekening met deze wijziging.

Door deze wet werd artikel 681 van het Gerechtelijk Wetboek (dat onder meer de behandeling met gesloten deuren bevatte) opgeheven en moest bijgevolg ook het artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek worden aangepast.

Het amendement strekt ertoe de huidige tekst van het eerste lid van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek over te nemen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 1 juli 2006.

Hugo VANDENBERGHE
Tony VAN PARYS
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nr. 2 VAN DE HEREN VAN PARYS EN VAN DEN DRIESSCHE

Art. 2

In het voorgestelde artikel 682, tweede lid, de woorden  kennelijk gegrond is op een niet ernstig middel  vervangen door de woorden  gegrond op een kennelijk niet ernstig middel .

Tony VAN PARYS
Pol VAN DEN DRIESSCHE.