4-323/2

4-323/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

13 NOVEMBER 2007


Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON

In de considerans een punt Bbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Bbis. Gelet op de besluiten van de RAZEB van 15/16 oktober 2007 betreffende de toestand in Birma, waaronder het aannemen van beperkende maatregelen tegen de verantwoordelijken voor de gewelddadige repressie en de algemene politieke impasse in het land; ».

Nr. 2 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON

In de considerans een punt Bter (nieuw) invoegen, luidende :

« Bter. Gelet op de benoeming op 6 november 2007 van de heer Piero Fassino als bijzonder gezant van de Europese Unie voor Birma; ».

Nr. 3 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON

In punt 3 van de aanbevelingen, de woorden : « de Europese Unie eveneens sancties treft naar aanleiding van de schendingen van de mensenrechten en het gebruik van geweld tegen de manifestanten, evenals de verstrenging van » vervangen door de woorden : « de Europese Unie de sancties die op 16 oktober 2007 aangenomen zijn, uitvoert en regelmatig de relevantie ervan evalueert om ze indien nodig te verstrengen, ».

Nr. 4 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON

In de aanbevelingen een punt 7bis (nieuw) toevoegen, luidende :

« 7bis. de Europese Unie de haalbaarheid bestudeert van hulpverlening aan de buurlanden van Birma die Birmaanse vluchtelingen opvangen; ».

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nr. 5 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

Punt B van de considerans vervangen als volgt :

« Gelet op de resoluties van het Europees Parlement van 21 juni 2007, 6 september 2007 en 27 september 2007; ».

Verantwoording

Dit amendement betreft niet alleen een verbetering van de bestaande tekst waar 27 september 2005 staat in plaats van 2007, maar is ook een versterking van de tekst door te verwijzen naar eerdere resoluties.

Nr. 6 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de considerans een punt Dbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Dbis. Gelet op de conclusies inzake Birma tijdens de 2824e zitting van de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 16 oktober 2007; ».

Verantwoording

Dit amendement betreft een actualisering van de tekst.

Nr. 7 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de aanbevelingen een punt 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 3bis. bij de Europese Unie aan te dringen opdat een verbod van investeringen van de bedrijven uit de EU in Birma van kracht zou worden en tegelijkertijd staatsbedrijven uit Birma en gas- en oliemaatschappen niet meer mogen exporteren naar de EU; ».

Verantwoording

Op 16 oktober jl. heeft de Europese Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen besloten om de bestaande EU sancties ten aanzien van Birma te verscherpen. Bijkomend wordt het dus verboden om voortaan nog economische activiteiten in of met de Birmese hout- en mijnbouwsector uit te oefenen. Dit zou ook uitgebreid moeten worden naar olie- en gassector indien men enig effect wil hebben.

Nr. 8 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de aanbevelingen een punt 4bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 4bis. de Birmaanse junta een einde maakt aan het geweld jegens de Karen, een lokale minderheid, en zo spoedig mogelijk in dialoog treedt met het « Karen National Union » (KNU); dat de Thaise overheid zo spoedig mogelijk de circa 400 000 Karen die uit Birma gevlucht zijn, het vluchtelingenstatuut toekent zodat het Rode Kruis en het UNCHR de nodige bevoegdheden in deze vluchtelingenkampen krijgt; ».

Verantwoording

Volgens voorzichtige ramingen zouden er ongeveer 6 miljoen Karen in Birma leven. Zij hebben zich steeds afgezet tegen het militaire bewind waardoor deze bijzonder hardhandig optreedt tegen deze minderheid. Hun vrijheidsleger, de Karen National Union, opereert voornamelijk vanuit de jungle van Oost-Birma en Thailand. De ongenadige repressie tegenover de burgerbevolking maakt een dialoog bijzonder moeilijk.

Nr. 9 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In punt 5 van de aanbevelingen, het woord « China » invoegen tussen de woorden « de Europese Unie » en « en China ».

Verantwoording

Alle internationale waarnemers zijn het erover eens dat China én India een cruciale rol spelen. Zolang zij de ogen sluiten voor de mensenrechtenschendingen en hun economische activiteiten laten primeren op de mensenrechten in Birma, zal het regime aldaar ongehinderd aan de macht blijven en zal er geen sprake zijn van enige dialoog en een democratiseringsproces.

Nr. 10 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de aanbevelingen een punt 5bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 5bis. er een einde zou komen aan het massaal inlijven van kindsoldaten in het reguliere leger; ».

Verantwoording

Uit recente rapporten van Human Rights Watch blijkt dat de militaire leiders via ronselaars vele kinderen inlijven ten gevolge van het grote aantal deserties en het gebrek aan vrijwilligers. Daarom worden kinderen reeds vanaf 10 jaar geronseld nadat eerst geknoeid werd met de identiteitsbewijzen en andere officiële documenten in een poging hun werkelijke leeftijd te verdoezelen.

Nr. 11 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de aanbevelingen punt 7 aanvullen als volgt :

« dat de Europese speciale gezant voor Birma, Pierre Fassino, zijn dialoog met alle betrokken partijen kan starten in een poging het democratiseringsproces op gang te helpen brengen ».

Verantwoording

Dit is in feite een actualisering van de tekst. In de marge van de Europese Top van Lissabon op 19 oktober jl. hebben de ministers van Buitenlandse Zaken besloten om een speciale gezant voor Birma in het leven te roepen die complementair moet optreden met de VN speciale gezant. Op 5 november jl. werd deze functie concreet ingevuld met de benoeming van de Italiaan Pierre Fassino.

Nr. 12 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de aanbevelingen een punt 7ter (nieuw) invoegen, luidende :

« 7ter. de hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Birma, Charles Petrie, opnieuw zijn werk mag doen; ».

Verantwoording

Na een verklaring van het Birmese VN-kantoor op 24 oktober jl., waarin staat de junta verantwoordelijk is voor de met harde hand neergeslagen recente grootschalige protesten, hebben de militaire machthebbers op 2 november jl. de hoogste VN vertegenwoordiger in Birma verboden nog langer zijn werk te doen. Dit is een de facto actualisering van de tekst.

Sabine de BETHUNE
Miet SMET
Els SCHELFHOUT.

Nr. 13 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans punt A laten voorafgaan door een nieuw punt A, luidende :

« A. Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de initiatieven van de internationale gemeenschap op te voeren om de veiligheid van de Birmanen en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te garanderen; ».

Nr. 14 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans punt C aanvullen als volgt :

« , waarin het gebruik van geweld tegen vreedzame manifestaties wordt betreurd en alle partijen wordt gevraagd te streven naar een vreedzame oplossing, waarin de spoedige vrijlating wordt gevraagd van alle politieke gevangenen en mensen die nog vastzitten en waarin de junta die aan de macht is, wordt aangespoord een oprechte dialoog aan te gaan met oppositieleider Aung San Suu Kyi; ».

Nr. 15 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans een punt F (nieuw) invoegen, luidende :

« F. Gelet op artikel 19 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, dat het recht op vrijheid van mening waarborgt; ».

Nr. 16 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans een punt G (nieuw) invoegen, luidende :

« G. Overwegende dat het feit dat mevrouw Aung Sang Suu Kyi van de junta de toestemming heeft gekregen om de leiders van haar partij op 9 november 2007 te ontmoeten, slechts een kleine stap is in de richting van de verbetering van de situatie en de democratisering van de Birmaanse samenleving en niet mag doen vergeten dat de junta bij haar standpunten blijft en afwijst wat zij beschouwt als buitenlandse inmenging in het politieke proces dat ze wil voeren om instellingen te vormen die haar in de toekomst daadwerkelijke macht zullen garanderen; ».

Nr. 17 VAN MEVROUW ZRIHEN

Punt 2 van de aanbevelingen aanvullen als volgt :

« en te bevestigen dat er geen straffeloosheid kan bestaan voor leiders van een regime dat zich schuldig maakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten ».

Nr. 18 VAN MEVROUW ZRIHEN

In punt 3 van de aanbevelingen, de woorden « sancties treft » vervangen door de woorden « economische sancties ten aanzien van de militaire junta treft » en de zin aanvullen als volgt : « en het verbod verdedigt op iedere nieuwe Europese investering in Birma ».

Nr. 19 VAN MEVROUW ZRIHEN

In punt 4 van de aanbevelingen, de woorden « politieke gevangenen » vervangen door het woord « dissidenten ».

Nr. 20 VAN MEVROUW ZRIHEN

Punt 5 van de aanbevelingen vervangen als volgt :

« de Europese Unie de nodige diplomatieke stappen zet om China, Rusland en India uit te nodigen hun steun te verlenen aan het doen ophouden van het geweld en Birma op weg te helpen naar democratie; ».

Nr. 21 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de aanbevelingen een punt 5bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 5bis. de contracten met Belgische handelsvennootschappen, met name petroleumondernemingen, worden herzien en indien mogelijk ontbonden; ».

Nr. 22 VAN MEVROUW ZRIHEN

Punt 7 van de aanbevelingen vervangen als volgt : « de diplomatieke actie binnen de VN wordt voortgezet en de speciale gezant van de Verenigde Naties, wordt gesteund bij zijn streven naar dialoog tussen de verschillende partijen teneinde het nationale verzoeningsproces over de kwesties die het Birmaanse volk bezighouden tot een goed einde te brengen en van het land een volwaardige democratie te maken; ».

Olga ZRIHEN.

Nr. 23 VAN DE HEER DALLEMAGNE

In de aanbevelingen een punt 2bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 2bis. een onmiddellijke onderzoekscommissie van de Verenigde Naties over de schendingen van de mensenrechten tijdens de afgelopen weken wordt gesteund; ».

Nr. 24 VAN DE HEER DALLEMAGNE

In de aanbevelingen een punt 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 3bis. de Belgische wet op de openbare aanbestedingen wordt aangepast om in de contracten van de overheid sociale en milieuclausules op te nemen waarmee offertes kunnen worden geweigerd of contracten met bedrijven die deze waarden overtreden, kunnen worden opgezegd; ».

Georges DALLEMAGNE.

Nr. 25 VAN DE HEER DUBIÉ

Punt 5 van de aanbevelingen vervangen als volgt :

« 5. de regeringen van Rusland, China en India — de voornaamste handelspartners van Birma — worden aangespoord hun invloed zo spoedig mogelijk te gebruiken om de Birmaanse regering aan te zetten tot een nationale democratische dialoog; ».

Nr. 26 VAN DE HEER DUBIÉ

In de aanbevelingen een punt 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 3bis. de Europese Unie haar stelsel van opgelegde strafmaatregelen uitbreidt zodat ook investeringen de aardolie- en aardgassector daaronder vallen, alsmede de uitvoer van deze producten uit Birma; ».

Nr. 27 VAN DE HEER DUBIÉ

In de aanbevelingen een punt 3ter (nieuw) invoegen, luidende :

« 3ter. er bij alle bedrijven en banken op het Belgische grondgebied wordt op aangedrongen niet langer te investeren in de olie-, aardgas- en mijnsector in Birma; ».

Nr. 28 VAN DE HEER DUBIÉ

In de aanbevelingen een punt 3quater (nieuw) invoegen, luidende :

« 3quater. er wordt nagedacht over de mogelijkheid om, voordat tot een openbare aanbesteding wordt overgegaan, meer rekening te houden met de eerbiediging van de mensenrechten en met sociale en ecologische clausules; ».

Josy DUBIÉ.

Nr. 29 VAN DE HEER DALLEMAGNE

In de aanbevelingen een punt 3ter (nieuw) invoegen, luidende :

« 3ter. bij de Raad van de Europese Unie wordt aangedrongen op de uitbreiding van het embargo tot olie- en gasproducten, zolang de Birmaanse overheid het geweld tegen de bevolking niet heeft stopgezet, mevrouw Aung San Suu Kyi, die in grote eenzaamheid zonder communicatiemogelijkheden onder huisarrest leeft, niet heeft vrijgelaten en geen dialoog is aangegaan met vertegenwoordigers van de Nationale Democratische Liga die bij de jongste wetgevende verkiezingen van 27 mei 1990, 82 % van de stemmen kreeg, om zo eindelijk een democratische regering in Birma op de been te krijgen; ».

Nr. 30 VAN DE HEER DALLEMAGNE

In de considerans een punt F (nieuw) invoegen, luidende :

« F. Erop wijzend dat de opbrengst van de ontginning van energievoorraden, bossen en edelstenen door de junta en het Birmaanse leger in beslag wordt genomen ten koste van de bevolking en de duurzame ontwikkeling en dat deze ontginning het resultaat is van dwangarbeid; ».

Nr. 31 VAN DE HEER DALLEMAGNE

In de considerans een punt G (nieuw) invoegen, luidende :

« G. Erop wijzend dat de Birmaanse junta uiterst gevoelig is voor economische en politieke sancties; ».

Nr. 32 VAN DE HEER DALLEMAGNE

De aanbevelingen doen voorafgaan door de volgende zinnen :

« Uit

zijn waardering voor en zijn solidariteit met de Birmaanse bevolking, die ondanks decennia van dictatuur, durft te strijden voor haar rechten en vrijheden;

Veroordeelt

de Birmaanse dictatuur streng wegens haar brutaliteit en onaanvaardbaar geweld tegen de Birmaanse bevolking die vreedzaam demonstreert tegen armoede en voor vrijheid en democratie, ».

Georges DALLEMAGNE.