4-406/1

4-406/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

22 NOVEMBER 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft

(Ingediend door de heer Guy Swennen)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 28 april 2005 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 3-1153/1 - 2004/2005).

Op heden is het onduidelijk of een museumbewaarder als een interne bewakingsdienst moet worden beschouwd in de zin van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Een museum-rechtspersoon of de rechtspersoon die een museum omvat, organiseert een dienst die op een voor het publiek toegankelijke plaats :

1º toezicht houdt op personen en personen controleert met het oog op het verzekeren van de veiligheid;

2º toezicht houdt op en instaat voor de bescherming van onroerende en roerende goederen.

Musea zijn een belangrijk element in de ontwikkeling van de bevolking, jong en oud. De drang naar kennis is groot. Het kan niet dat de overheid en de non-profitsector, als organisator, en hun personeelsleden bezwaard worden met de regels vervat in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Met dit wetsvoorstel wensen wij de organisatoren en de personen die toezicht houden in onze musea en bij openbare tentoonstellingen die worden uitgebaat door de overheid of de non-profitsector, vrij te stellen van de toepassing van de voormelde wet van 10 april 1990. De voorwaarde is dan wel dat de tentoonstelling geen economische of commerciële privaatrechtelijke activiteit vormt.

Guy SWENNEN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, wordt aangevuld met de volgende paragraaf :

« § 12. Deze wet is niet van toepassing op de musea of de rechtspersonen die een museum uitbaten, voor zover de tentoonstellingen geen economische of commerciële privaatrechtelijke activiteit vormen. »

Art. 3

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

9 november 2007.

Guy SWENNEN.