Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-7059 van de heer Destexhe d.d. 16 februari 2007 (Fr.) :
Fonds voor vakbondspremies. — Ambtenaren. — Bedragen.

Kan de geachte eerste minister mij meedelen welk bedrag aan vakbondspremies aan het Fonds voor vakbondspremies is betaald om de betaling van die premies aan de verschillende overheidsinstellingen te waarborgen ?

Om hoeveel mensen gaat het ?

Hoeveel bedroeg elke vakbondspremie ?

Antwoord : 1. Met het oog op de uitbetaling van de vakbondspremie hebben de organismen die overeenkomstig artikel 4 van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector gehouden zijn de bijdragen te storten aan de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister, een totaal bedrag van 17 372 752,28 euro overgemaakt voor het referentiejaar 2005.

Het Fonds voor vakbondspremies werd opgeheven door artikel 62 van de programmawet van 11 juli 2005 (Belgisch Staatsblad van 12 juli 2005).

2. Het gaat om 382 744 personen.

3. Voor het referentiejaar 2006 bedraagt de vakbondspremie 80 euro voor een volledig jaar, 60 euro voor drie trimesters, 40 euro voor een half jaar en 20 euro voor een trimester.