Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-5567 van mevrouw Bouarfa van 27 juni 2006 (Fr.) :
Verzekering. — Dekking van zwartwerk.

Ethias biedt een bijkomende verzekering aan voor leerkrachten, ę academic Ľ genaamd. Die dekt naast de gewone burgerlijke aansprakelijkheid ook ę agressie Ľ. De verzekering vergoedt alle medische kosten die het gevolg zijn van agressie en keert bovendien een vergoeding uit in geval van invaliditeit of neemt de gerechtskosten op zich wanneer er sprake is van psychische of morele schade.

De verzekering dekt de leerkrachten in een strikt schoolkader en ook bij bepaalde buitenschoolse activiteiten. In een artikel van ę Le Soir Ľ van 15 februari, verwijst Ethias naar het geval van een leerkracht die in het weekend door de ouder van een leerling wordt aangevallen, of een andere die privť-lessen geeft. Er is aan toegevoegd : ę zelfs wanneer hij in het zwart wordt betaald Ľ.

Kan een verzekeringsmaatschappij illegale activiteiten, zoals zwartwerk, dekken ? Tijdens een telefoongesprek met deze maatschappij, werd me verzekerd dat dergelijke praktijken veel voorkomen, want dat men werksters die in het zwart werken ook kan verzekeren. De mogelijkheid om zwartwerk te dekken is niet opgenomen in de algemene voorwaarden, maar de relatie verzekeraar/verzekerde is gebaseerd op het principe van vertrouwen. Bijgevolg volstaat een eenvoudige verklaring van de verzekerde.

De banken zijn thans verplicht het witwassen van geld te melden. Kunnen verzekeringsmaatschappijen die beroepsactiviteiten dekken, alvorens tot terugbetaling over te gaan, niet worden verplicht van hun klanten het bewijs te eisen dat het inkomen is aangegeven ? Als dat niet het geval is, wordt zwartwerk dan niet stilzwijgend aangemoedigd ?

Antwoord : In BelgiŽ werd het juridisch kader voor het witwassen aangepast bij de wet van 12 januari 2004 die de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld wijzigde door het preventief witwasstelsel te versterken en het toepassingsgebied ervan uit te breiden.

Als gevolg van deze wetswijziging werd de waakzaamheidsplicht die aan de financiŽle sector en een bepaald aantal niet-financiŽle beroepen wordt opgelegd, aanzienlijk versterkt, meer bepaald met betrekking tot de identificatie van de cliŽnten en de melding van verdachte verrichtingen aan de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking.

De bepalingen van deze wet gelden ook voor de verzekeringsondernemingen en -bemiddelaars die gehouden zijn tot de plicht iedere feitelijke of vermoedelijke verrichting tot het witwassen van geld of de financiering van het terrorisme aan de CFI te melden.

Tot slot voert de programmawet van het Voorjaar 2007, dat thans in het parlement besproken wordt, een nieuw artikel 14quinquies in de preventieve wetgeving in. Dit verplicht de verzekeringsondernemingen en -bemiddelaars om ieder feit of iedere verrichting waarvan ze weten of vermoeden dat ze verband kunnen houden met het witwassen van geld afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procťdťs van internationale omvang worden aangewend, onmiddellijk aan de CFI te melden, inclusief zodra zij minstens ťťn van de indicatoren opsporen die de Koning bij koninklijk besluit zal vastleggen. De lijst van indicatoren, die door de ministerraad van 30 maart 2007 werd goedgekeurd, maakt het mogelijk de significante verrichtingen op dit vlak doelgerichter te bestrijden.