Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-7631 van de heer Destexhe d.d. 16 maart 2007 (Fr.) :
Kinderen. — Internationale ontvoeringen. — Maatregelen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-7630 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Omtrent dit aspect veroorloof ik mij u te verwijzen naar het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Justitie, Laurette Onkelinx, aan wie u deze schriftelijke vraag eveneens heeft gericht. Het federale aanspreekpunt dat de opvolging van de werkzaamheden verzekert hangt namelijk af van de FOD Justitie.

2. Naast de resultaten die tot stand kwamen in de werkgroepen, werd ook een nieuw samenwerkingsprotocol opgesteld tussen Child Focus, de gerechtelijke overheden en de FOD's Justitie en Buitenlandse Zaken. Dit Protocol, dat in de eerstkomende weken zal worden ondertekend, preciseert zeer duidelijk de bevoegdheden van alle actoren en omschrijft meer bepaald hun rol bij het informeren van de ouders. De werkgroep die dit Protocolakkoord heeft opgesteld, heeft bovendien een nieuwe informatiebrochure uitgegeven die bestemd is voor iedereen die geconfronteerd wordt met de problematiek van de ouderlijke ontvoeringen. Het federale aanspreekpunt voor internationale ouderlijke ontvoeringen kan telefonisch worden bereikt op het nummer 02/542 67 00, waar men terecht kan voor alle vragen.

3. Wat specifiek de dossiers van Buitenlandse Zaken betreft, met name de gevallen waarop geen enkel internationaal verdrag of reglement van toepassing is, werden in 2006 in totaal 118 dossiers behandeld, waaronder 14 nieuwe en 34 die werden afgesloten.