Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-84

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-6405 van de heer Destexhe d.d. 13 december 2006 (Fr.) :
Federale overheidsdiensten. — Statutair en contractueel personeel. — Vaste afgevaardigden. — Uitbetaling van syndicale premies.

Hoeveel personen zijn tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten ?

Hoeveel van hen werken in statutair verband en hoeveel in contractueel verband ?

Hoeveel vaste afgevaardigden zijn er in de overheidsdiensten ? Hoeveel van hen werken voltijds en hoeveel deeltijds ?

Wie betaalt de vakbondspremies in de overheidsdiensten ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid meedelen dat op 30 juni 2006, het Federaal Openbaar Ambt 83 879 personeelsleden telde waaronder 61 971 statutairen en 21 908 contractuelen.

Wat betreft de FOD Personeel en Organisatie, werden enkel twee personeelsleden (1 Nl en 1 Fr) erkend als vaste afgevaardigden. Vermits de erkenning van een personeelslid als vaste afgevaardigde gebeurt door de overheid waaronder het ressorteert, is het aangewezen dat het geachte lid zich tot mijn collega's richt wat betreft de andere federale overheidsdiensten.

Ten slotte deel ik u mee dat de materie van de vakbondspremies onder de bevoegdheid valt van de eerste minister; het bedrag nodig voor het uitbetalen van deze premies wordt ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij van de eerste minister.