3-2364/4

3-2364/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

26 APRIL 2007


Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 47 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 4

In dit artikel de streepjes onder 1º vervangen door respectievelijk a), b), c), ...

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat wetgevingstechnisch streepjes best vermeden worden omdat ze de identificatie van de bepalingen bemoeilijken en het wijzigen van de tekst nodeloos ingewikkeld maken en suggereert deze streepjes te vervangen door a), b), c), ... waartoe dit amendement strekt.

Nr. 48 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 5

Paragraaf 2 de vervangen als volgt :

« § 2. Wat de arbeidsbetrekking betreft, is deze wet onder andere van toepassing op :

1º de voorwaarden voor toegang tot arbeid;

2º de bepalingen en de praktijken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en beloning;

3º de bepalingen en de praktijken inzake de beëindiging van de arbeidsbetrekking. »

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst terecht op de slechte leesbaarheid van deze paragraaf en suggereert dan ook een vereenvoudiging van de formulering, waartoe dit amendement strekt.

Nr. 49 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 5

In dit artikel worden de woorden « onder meer, doch niet uitsluitend » telkens vervangen door de woorden « onder andere ».

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst terecht op het slechte taalgebruik dienaangaande en suggereert dan ook een vereenvoudiging van de formulering, waartoe dit amendement strekt.

Nr. 50 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 9

In dit artikel de streepjes vervangen door 1º en 2º.

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat wetgevingstechnisch streepjes best vermeden worden omdat ze de identificatie van de bepalingen bemoeilijken en het wijzigen van de tekst nodeloos ingewikkeld maakt en suggereert deze streepjes te vervangen door 1º en 2º, waartoe dit amendement strekt.

Nr. 51 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 10

In dit artikel de streepjes in § 2 vervangen door 1º, 2º, 3º, 4º en in § 4 door 1º en 2º.

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat wetgevingstechnisch streepjes best vermeden worden omdat ze de identificatie van de bepalingen bemoeilijken en het wijzigen van de tekst nodeloos ingewikkeld maakt en suggereert deze streepjes te vervangen door cijfers, waartoe dit amendement strekt.

Nr. 52 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 11

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Terecht merkt de dienst Wetsevaluatie van de Senaat op dat dit ontwerp definieert vier concepten definieert : direct onderscheid, directe discriminatie, indirect onderscheid en indirecte discriminatie. Op die wijze wijkt het af van de toepasselijke Europese richtlijnen, die het alleen over directe discriminatie en indirecte discriminatie hebben.

Ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen meent in zijn advies betreffende het wetsontwerp over « gender » dat het naast elkaar bestaan van deze vier begrippen een groot probleem oplevert en een bron is van grote rechtsonzekerheid.

Het Instituut is er dan ook voorstander van om enkel gebruik te maken van de begrippen directe en indirecte discriminatie en geen toevlucht te zoeken tot andere concepten, die een bron van complexiteit en fouten vormen.

Dit amendement strekt er dan ook toe de begrippen « direct onderscheid » en « indirect onderscheid » te schrappen.

Nr. 53 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 12

In § 2, 5º, de streepjes vervangen door a) en b).

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat wetgevingstechnisch streepjes best vermeden worden omdat ze de identificatie van de bepalingen bemoeilijken en het wijzigen van de tekst nodeloos ingewikkeld maakt en suggereert deze streepjes te vervangen door a) en b), waartoe dit amendement strekt.

Nr. 54 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 13

In het derde lid het woord « derhalve » schrappen.

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst erop dat, wanneer de wetgever aan deze bepaling een normatieve inhoud wil geven, het beter is om dit woord te schrappen, waartoe dit amendement strekt.

Nr. 55 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 13

In het eerste en het derde lid telkens tussen de woorden « geloof » en « of levensbeschouwing » de woorden « , politieke overtuiging » invoegen.

Nr. 56 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 14

In dit artikel de streepjes vervangen door respectievelijk 1º, 2º, 3º, 4º en 5º.

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat wetgevingstechnisch streepjes best vermeden worden omdat ze de identificatie van de bepalingen bemoeilijken en het wijzigen van de tekst nodeloos ingewikkeld maakt en suggereert deze streepjes te vervangen door cijfers waartoe dit amendement strekt.

Nr. 57 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 16

In § 2, eerste lid, de streepjes vervangen door respectievelijk 1º, 2º, 3º en 4º.

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat wetgevingstechnisch streepjes best vermeden worden omdat ze de identificatie van de bepalingen bemoeilijken en het wijzigen van de tekst nodeloos ingewikkeld maakt en suggereert deze streepjes te vervangen door cijfers waartoe dit amendement strekt.

Nr. 58 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 20

In § 5 wordt het woord « juni » vervangen door het woord « januari ».

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 dateren en niet van 12 juni 1973.

Nr. 59 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 21

De woorden « de beschermde criteria » vervangen door de woorden « een beschermd criterium ».

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat de Nederlandse en de Franse tekst voor wat deze woorden niet overeenstemmen doordat in de Nederlandse tekst de meervoudsvorm wordt gebruikt en in de Franse tekst de enkelvoudige vorm. Dit amendement zet deze fout recht door in de Nederlandse tekst de enkelvoudige vorm in te voeren.

Nr. 60 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 23

In het eerste lid de woorden « twee maanden tot twee jaar » vervangen door de woorden « acht dagen tot één jaar en met geldboete van 50 tot 1 000 EUR of met één van die straffen alleen ».

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat merkt terecht op dat ambtenaren die zich schuldig maken aan discriminatie zwaarder worden gestraft dan zij die zich schuldig maken aan pesterijen of geweld op het werk, terwijl het om problemen gaat die elkaar gedeeltelijk overlappen. Bovendien vindt deze dienst het vreemd dat er in geen alternatieve sanctie wordt voorzien onder de vorm van een geldboete, wat voor de andere bepalingen van de ontworpen wet en de wet tegen pesterijen wel het geval is. Dit amendement komt tegemoet aan de opmerkingen van de dienst Wetsevaluatie.

Nr. 61 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 23

Het vierde en het vijfde lid doen vervallen.

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat merkt terecht op dat het vierde lid gedeeltelijk redundant is met artikel 29 van het Wetboek van strafvordering en het vijfde lid volledig redundant is met artikel 194 van het Strafwetboek. Dit amendement haakt in op deze opmerkingen.

Nr. 62 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 24

In dit artikel worden de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) de woorden « een maand tot een jaar » vervangen door de woorden « acht dagen tot een maand ».

B) de woorden « vijftig euro tot duizend euro » vervangen door de woorden « zesentwintig tot vijfhonderd EUR ».

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat merkt terecht op dat deze bepaling personen die zich schuldig maken aan discriminatie zwaarder bestraft dan personen die zich schuldig maken aan pesterijen of geweld op het werk, terwijl het om vergelijkbare problemen zou gaan die elkaar bovendien gedeeltelijk overlappen. Rekening houdend met de rechtspraak van het Arbitragehof is deze dienst van oordeel dat deze bepaling de toets van het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel niet zou doorstaan. De anti-discriminatiewet discrimineert met andere woorden zelf. Dit amendement haakt in op deze opmerking.

Nr. 63 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 25

De woorden « In geval van een inbreuk op » vervangen door de woorden « In geval van toepassing van ».

Verantwoording

Terecht merkt de dienst Wetsevaluatie van de Senaat op dat de artikelen 22, 23 en 24 van voorliggend wetsvoorstel geen betrekking hebben op inbreuken, maar op strafbepalingen, waarop vanzelfsprekend geen inbreuk kan gebeuren, maar die kunnen worden toegepast. Dit amendement zet deze slordigheid recht.

Nr. 64 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 27

In het tweede lid de streepjes vervangen door respectievelijk 1º, 2º, 3º, 4º en 5º.

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst er terecht op dat wetgevingstechnisch streepjes best vermeden worden omdat ze de identificatie van de bepalingen bemoeilijken en het wijzigen van de tekst nodeloos ingewikkeld maakt en suggereert deze streepjes te vervangen door 1º, 2º, 3º, ... waartoe dit amendement strekt.

Nr. 65 VAN DE HEER CEDER EN MEVROUW VAN DERMEERSCH

Art. 28

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) in § 2 de woorden « onder meer, doch niet uitsluitend » vervangen door de woorden « onder andere »;

B) in § 3 de woorden « onder andere, doch niet uitsluitend » vervangen door de woorden « onder andere ».

Verantwoording

De dienst Wetsevaluatie van de Senaat wijst terecht op het slechte taalgebruik dienaangaande en suggereert dan ook een vereenvoudiging van de formulering, waartoe dit amendement strekt.

Jurgen CEDER
Anke VAN DERMEERSCH.