3-2068/6

3-2068/6

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

22 MAART 2007


Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 73 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 16bis (nieuw)

Een artikel 16bis invoegen, luidende :

 Art. 16bis — In artikel 1447, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, als gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1976 en 28 januari 2003, vervallen de woorden  hetzij wanneer de andere echtgenoot uit dien hoofde is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, hetzij wanneer de beslissing die de echtscheiding uitspreekt geheel of gedeeltelijk op dat feit is gegrond .

Verantwoording

Artikel 1447 staat de rechter toe om in het geval van een wettelijk stelsel de gezinswoning bij voorkeur aan een van de echtgenoten toe te kennen.

De wet van 28 januari 2003 verplicht de rechter deze toekenning uit te spreken ten voordele van de echtgenoot die het slachtoffer is geweest van echtelijk geweld (meer bepaald  een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek of van een poging tot een feit als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek), maar ook op voorwaarde dat de echtscheiding uit dien hoofde is uitgesproken (hetzij wanneer de andere echtgenoot uit dien hoofde is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, hetzij wanneer de beslissing die de echtscheiding uitspreekt geheel of gedeeltelijk op dat feit is gegrond).

Aangezien de hervorming elke verwijzing naar de fout afschaft in het stadium van de beslissing die de echtscheiding uitspreekt, moet de tekst van artikel 1447 aangepast worden.

De toekenning zal nu noodzakelijkerwijze plaatsvinden in geval van strafrechtelijke veroordeling zonder verwijzing naar de oorzaak van de echtscheiding.

In alle andere gevallen zal de rechter vanzelfsprekend over zijn beoordelingsbevoegdheid blijven beschikken (zie derde lid :  De rechtbank beslist met inachtneming van de maatschappelijke en gezinsbelangen die erbij betrokken zijn en van de vergoedings- of vorderingsrechten van de andere echtgenoot ).

Philippe MAHOUX.

Nr. 74 VAN DE HEER MAHOUX EN MEVROUW de T' SERCLAES

Art. 16bis (nieuw)

Het voorgestelde artikel 16bis vervangen als volgt :

 Art. 16bis. — Het tweede lid van artikel 1447 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1976 en 28 januari 2003, wordt vervangen als volgt :

 Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt het verzoek ingewilligd dat uitgaat van de echtgenoot die slachtoffer is van een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek of van een poging tot een feit als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek, wanneer de andere echtgenoot uit dien hoofde is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. 

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe amendement nr. 73 te verduidelijken. Het is immers raadzaam dat de rechtbank geen uitspraak doet over de toewijzing van de echtelijke woning aan een van de echtgenoten zonder dat de andere echtgenoot is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing uit hoofde van een in artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld feit.

Philippe MAHOUX.
Nathalie de T' SERCLAES.