3-2342/3

3-2342/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

27 MAART 2007


Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER HAPPART


I. Inleiding

Het verplicht bicameraal wetsontwerp 3-2342 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsvoorstel van de heer Dirk Van der Maelen c.s. (stuk Kamer, nr. 51-2878/1).

Het werd op 22 maart 2007 door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen met 124 tegen 4 stemmen.

Het werd op 23 maart 2007 overgezonden aan de Senaat.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 27 maart 2007.

Het optioneel bicameraal wetsontwerp 3-2343 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsvoorstel van de heer Dirk Van der Maelen c.s. (stuk Kamer, nr. 51-2879/1).

Het werd op 22 maart 2007 door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen met 108 tegen 4 stemmen bij 17 onthoudingen.

Het werd op 22 maart 2007 overgezonden aan de Senaat en meteen geëvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 27 maart 2007.

II. Inleidende uiteenzetting door de vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse zaken

Beide wetsvoorstellen zijn mede-ondertekend door vertegenwoordigers van de meerderheid. Het is de bedoeling dat zij nog in werking treden tegen de federale verkiezingen van 10 juni 2007.

Zij hebben betrekking op letterwoorden of logo's bovenaan de kandidatenlijsten op de traditionele stembiljetten of op de schermen voor de geautomatiseerde stemming. Het eerste is een verplicht bicameraal voorstel, dat betrekking heeft op de verkiezingen voor de federale Kamers en voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen. Het tweede is optioneel bicameraal en betreft de verkiezing voor het Europees Parlement.

In de huidige wetgeving mag het letterwoord of logo ten hoogste twaalf letters en/of cijfers en ten hoogste dertien tekens bevatten (bijvoorbeeld een punt of streepje). Deze wijziging werd ingevoerd bij de wet van 19 februari 1993 om de regelgeving aan te passen aan de nieuwe realiteit, namelijk de indiening van gezamenlijke lijsten of kartellijsten. Zo moeten de partijen geen afkortingen gebruiken om hun politieke formaties bovenaan de lijsten te vermelden.

De wetsvoorstellen strekken ertoe het aantal toegestane karakters te verhogen, zodat ook partijen met een lange naam een gezamenlijke lijst of kartellijst met een andere partij kunnen indienen en de partijnamen voluit op de kandidatenlijst kunnen vermelden of meer dan twee partijnamen kunnen vermelden als de gezamenlijke lijst of kartellijst wordt gevormd door meer dan twee partijen.

Er wordt voorgesteld dat er in totaal maximum achttien letters en tekens (leestekens, cijfers en andere symbolen) mogen worden gebruikt. Hiervoor wordt het begrip « karakters » gebruikt, dat zowel letters, cijfers, leestekens (zoals bijvoorbeeld het uitroepteken) als symbolen omvat.

III. Artikelsgewijze bespreking en stemming over het wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (stuk Senaat, nr. 3-2342/1)

Artikel 1

Dit artikel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 2

Dit artikel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 3

Amendement nr. 1

De heer Beke dient een amendement in (amendement nr. 1, Stuk Senaat nr. 3-2342/2), dat ertoe strekt het woord « telkens » in te voegen. De dienst Wetsevaluatie van de Senaat heeft terecht opgemerkt dat de te vervangen woorden tweemaal voorkomen in de tekst van dit artikel.

De voorzitter van de commissie stelt voor dit amendement als een technische correctie te beschouwen. De heer Beke aanvaardt dit en trekt zijn amendement in.

Het artikel wordt, met deze technische verbetering, aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 4

Dit artikel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 5

Amendement nr. 2

De heer Beke dient een amendement in (amendement nr. 2, Stuk Senaat nr. 3-2342/2), dat ertoe strekt :

1º het woord « telkens » toe te voegen, waarbij verwezen wordt naar de verantwoording bij amendement nr. 1;

2º in de Nederlandse tekst de woorden « ten hoogste » in te voegen tussen de woorden « uit » en « achttien karakters », anders moet de naam van politieke partijen uit precies 18 karakters bestaan.

De voorzitter van de commissie stelt voor dit amendement als een technische correctie te beschouwen. De heer Beke aanvaardt dit en trekt zijn amendement in.

Het artikel wordt, met deze technische verbeteringen, aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 6

Dit artikel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Het wetsontwerp in zijn geheel, zoals verbeterd door de commissie, wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

IV. Bespreking en stemming over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten (stuk Senaat nr. 3-2343/1).

Het geëvoceerde wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Dit verslag is eenparig goedgekeurd door de 10 aanwezige leden.

De rapporteur, De voorzitter,
Jean-Marie HAPPART. Ludwig VANDENHOVE.

Wetsontwerp nr. 3-2342

De commissie brengt nog een aantal tekstcorrecties aan die evenwel niets aan de inhoud van het wetsontwerp wijzigen (zie stuk Senaat, nr. 3-2342/4 - 2006/2007).

Wetsontwerp nr. 3-2343

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 51-2879/002)