3-2081/2

3-2081/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

21 MAART 2007


Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een « groene-hypotheeklening »


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER COLLAS C.S.

Artt. 1 en 2

Het wetsvoorstel in zijn geheel vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Het opschrift van titel II, hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling IIquinquies, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, wordt aangevuld met de woorden « en voor passiefhuizen ».

Art. 3

Artikel 14524 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de programmawet van 5 augustus 2003, bij de wet van 31 juli 2004 en de programmawetten van 27 december 2005 en van 27 december 2006, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met de volgende paragraaf :

« § 2. Er wordt een belastingvermindering verleend aan de belastingplichtige die als eigenaar, bezitter, erfpachter of opstalhouder investeert in :

1º het bouwen van een passiefhuis;

2º het in nieuwe staat verwerven van een passiefhuis;

3º de volledige of gedeeltelijke vernieuwing van een onroerend goed om het te verbouwen tot een passiefhuis.

Onder passiefhuis wordt verstaan een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet :

1º de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte;

2º bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 % van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

De belastingvermindering bedraagt 600 euro per belastbaar tijdperk en per woning.

De belastingvermindering wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is. Die vaststelling blijkt uit een certificaat dat wordt uitgereikt door een door de Koning erkende instelling of een gelijkwaardige instelling die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte.

De belastingvermindering wordt niet meer verleend vanaf het belastbaar tijdperk waarin de belastingplichtige niet langer eigenaar, bezitter, erfpachter of opstalhouder is van de in het eerste lid bedoelde woning. De toestand wordt beoordeeld op de laatste dag van het belastbaar tijdperk.

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor de in het eerste lid bedoelde woning evenredig omgedeeld in functie van het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van die woning.

Wanneer afzonderlijke aanslagen in hoofde van meerdere in het eerste lid bedoelde belastingplichtigen worden gevestigd, wordt de belastingvermindering aan elke belastingplichtige toegekend, evenredig met het gedeelte van elke belastingplichtige in het kadastraal inkomen van die woning.

De Koning bepaalt de vorm en de inhoud van het certificaat als bedoeld in het vierde lid. De erkende instelling stelt de minister van Financiën of zijn gedelegeerde in kennis van het uitreiken van een certificaat. Deze kennisgeving geschiedt in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt. In voorkomend geval, moet de belastingplichtige het certificaat dat wordt uitgereikt door een instelling die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte, ter beschikking van de administratie houden.

De certificaten van « kwaliteitsverklaring passiefhuis » uitgereikt door « VZW Passiefhuis-Platform » en van « maison passive » uitgereikt door « Plate-forme Maison Passive ASBL » vóór de inwerkingtreding van de wet van ...(datum van de wet) vervangen, voor de toepassing van de belastingvermindering, het in het vierde lid bedoelde certificaat voor zover de woning wel degelijk beantwoordt aan de in het tweede lid vastgelegde normen. Deze certificaten worden geacht te zijn uitgereikt op 1 januari 2007.».

Art. 4

Deze wet is van toepassing vanaf aanslagjaar 2008. »

Verantwoording

Door het lage energieverbruik dragen passiefhuizen ontegensprekelijk bij tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Rekening houdend met de doelstellingen inzake CO2-uitstoot die België wil bereiken en met het principe van de « vergroening van de fiscaliteit », wordt geoordeeld dat een fiscale stimulans voor het bouwen of de aankoop van een passiefhuis een passende maatregel is.

De indieners van het voorstel koppelen het fiscale voordeel aan de aftrek voor enige woning (art. 104, 9º, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), wat impliceert dat enkel belastingplichtigen die een hypothecaire lening aangaan om hun enige, eigen woning die aan de passiefhuis-standaard voldoet te bouwen of aan te kopen van de maatregel zouden kunnen genieten. Er wordt echter geoordeeld dat een fiscale stimulans voor passiefhuizen onafhankelijk moet zijn van :

— de financieringswijze van de woning : met een lening of met eigen middelen, bijvoorbeeld verkregen uit de verkoop van een andere woning;

— het feit of de woning een eigen woning is, een enige of tweede woning die op de huurmarkt wordt aangeboden.

Met dit amendement wordt de fiscale stimulans voor passiefhuizen ingeschreven als een belastingvermindering in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Op die manier :

— is de fiscale stimulans niet meer afhankelijk van de financieringswijze (lening of eigen middelen) en het statuut van de woning (eigen woning, enige woning, in huur gegeven woning);

— wordt de maatregel gegroepeerd met de andere ecologische maatregelen die reeds in het WIB 1992 zijn opgenomen;

— wordt het voordeel per woning verleend, en niet per ontlener;

— wordt het voordeel niet aan marginaal tarief verleend.

Net als in het voorstel wordt het fiscaal voordeel verleend vanaf het belastbaar tijdperk waarin vaststaat dat de woning een passiefhuis is.

De belastingvermindering wordt forfaitair bepaald op 600 euro (te indexeren bedrag) per jaar per woning en wordt in principe verleend gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken.

Het past verder om in een inwerkingtreding te voorzien die is gekoppeld aan een aanslagjaar.

Tot slot wordt, omwille van de totaal verschillende aanpak, voorgesteld het opschrift van het wetsvoorstel aan te passen om beter aan te sluiten bij de voorgestelde wijzigingen.

Berni COLLAS
André VAN NIEUWKERKE
Joëlle KAPOMPOLÉ
Luc WILLEMS.