3-2097/2

3-2097/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

13 MAART 2007


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

DE HEER L. VANDENBERGHE


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsvoorstel van David Geerts, Talbia Belhouari, Hilde Vautmans, Brigitte Wiaux, Magda De Meyer, Philippe Monfils en Jef Van den Bergh (stuk Kamer, nr. 51-2859/1).

Het werd op 1 maart 2007 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 116 tegen 0 bij 14 onthoudingen.

Het werd op 2 maart 2007 overgezonden aan de Senaat en op 2 maart 2007 geëvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 13 maart 2007.

II. BESPREKING

De heer Van Nieuwkerke is van oordeel dat dit wetsontwerp aansluit bij een resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme die door de Senaat werd aangenomen op 19 mei 2005 (stuk Senaat, nr. 3-1072/1) en waarin de afkeer wordt uitgesproken voor allerlei vormen van onverdraagzaamheid. In punt 6 van deze resolutie werd de nadruk gelegd op het belang van de sensibilisering van volwassenen en jongeren. Er moet dringend werk gemaakt worden van de bewustmaking van de jongere generaties van de gevaren van antisemitisme, racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid.

De Commissie beslist de volgende technische correcties aan te brengen aan de tekst van artikel 2 van het wetsontwerp :

1) In de inleidende zin worden tussen de woorden « en oorlogsslachtoffers » en de woorden « wordt tussen het derde en vierde lid » de woorden « gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998 en 18 mei 1998 » ingevoegd.

2) Op de eerste regel van de tweede paragraaf wordt het woord « gelast »vervangen door het woord « belast ».

3) In de Nederlandse tekst van het voorgestelde lid, tweede zin, worden de woorden « Daartoe zal zij in haar schoot een aparte cel oprichten » vervangen door de woorden « Daartoe richt hij in zijn schoot een aparte cel op ».

III. STEMMINGEN

Het wetsontwerp nr. 3-2097/1 is eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Lionel VANDENBERGHE. François ROELANTS du VIVIER.