Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-77

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-5546 van de heer Destexhe d.d. 27 juni 2006 (Fr.) :
Microbiciden. — Onderzoek.

De voorbije jaren worden steeds meer vrouwen getroffen door HIV/aids.

Veel vrouwen kunnen niet steeds beslissen op welk ogenblik, met wie en, in voorkomend geval, met welke bescherming ze seksuele betrekkingen hebben.

Die onmacht op het vlak van beslissingen is in het bijzonder voelbaar in de ontwikkelingslanden, waar HIV het meest voorkomt en waar de epidemie zich snel uitbreidt.

Met betrekking tot HIV/aids hebben vrouwen dus het meest nood aan een preventiemethode waarover ze zelf controle hebben.

De ideale microbicide is dus een crème, een gel of een zetpil die discreet in de vagina kan worden ingebracht vóór de seksuele betrekkingen. In het ideale geval doodt dat microbide het HIV of remt het de verspreiding ervan af, en vernietigt het ook de agentia die verantwoordelijk zijn voor andere seksueel overdraagbare ziekten.

De microbicide lijkt veelbelovend in het kader van de strijd tegen aids.

We stellen evenwel vast dat er op internationaal vlak onvoldoende onderzoek over dit thema plaatsvindt.

Kunt u me zeggen of België onderzoeksprojecten over microbiciden financiert ? Voor welk bedrag ?

Kunt u me zeggen wat de regeringsplannen op dit vlak zijn ?

Bent u van plan de projecten over de « new preventive technologies » te steunen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

1. Uit de databanken van INVENT (Permanente inventaris van het Belgisch wetenschappelijk potentieel van de overheidsinstellingen, bijgehouden door het Federaal Wetenschapsbeleid) kan worden opgemaakt dat op dit ogenblik in België minstens twee onderzoeksprojecten lopen in verband met microbiciden waardoor HIV-infecties kunnen worden voorkomen.

Het gaat enerzijds om het project « Development of microbicides in a model system of dentritic cells and cells, with special emphasis on synergetic combinations and avoidance of resistance » voor de periode 1 februari 2005 tot 31 januari 2007 waarbij de Universiteit van Antwerpen (UA) is betrokken en dat wordt gefinancierd door het Instituut voor tropische geneeskunde.

De KUL financiert anderzijds met eigen middelen het project « European microbicides project » dat over de periode 1 januari 2003-31 december 2008 loopt.

2. België heeft zich aangesloten bij het aidsbeleid dat wordt gevoerd door de Europese Unie en de internationale gemeenschap. De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling heeft een kader uitgetekend waarbinnen dit beleid op federaal beleid gestalte moet krijgen. De wet schrijft voor dat via de werkgroep « aids » van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling (ICDO) permanent overleg moet plaatsvinden tussen de verschillende ministeries en overheidsinstellingen.

Dit overleg neemt de vorm aan van structurele samenwerkingsakkoorden met de verschillende federale, regionale en communautaire overheidsdiensten en -organen die bevoegd zijn inzake volksgezondheid, wetenschapsbeleid en buitenlandse handel. De strijd tegen besmettelijke ziekten en de ontwikkeling van gezondheidstechnologieën zijn immers publieke goederen, zoals aangegeven in het tweede Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008,

De DWTI (Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie, een onderdeel van het Federaal Wetenschapsbeleid) heeft overigens de verschillende Belgische onderzoekseenheden opgespoord die in het kader van de volgende entiteiten aan de ontwikkeling en toegankelijkheid van microbiciden werken :

B. IPM, International Partnership for Microbicides en CGM, Global Compaign for Microbicides;

D. Institute of Tropical Medicine, Laboratory of Immunology en HIV/STD Research and Intervention Unit;

F. International Centre for Reproductive Health, Universiteit van Gent;

H. Rega Institute for Medical Research, KUL

J. Department of Obstetrics and Gynecology, Gasthuisberg University Hospital, KUL;

L. Department of Pharmaceutical Development, Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D, Janssen Pharmaceutica;

N. Laboratorium voor Farmacotechnologie en Biofarmacie, KUL.

3. Het Federaal Wetenschapsbeleid werkt momenteel niet mee aan onderzoeksprojecten op het gebied van new preventive technologies inzake aids.