3-1953/4

3-1953/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

13 FEBRUARI 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen


AMENDEMENTEN


Nr. 4 VAN MEVROUW TALHAOUI C.S.

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« In artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1982, 24 maart 1994, 25 mei 1999 en 17 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) tussen het eerste en tweede lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend :

« Een partij kan een collectief belang aanvoeren als zij voldoet aan de volgende voorwaarden :

1º zij beschikt over rechtspersoonlijkheid;

2º zij treedt op ter behartiging van haar statutair doel;

3º zij heeft een werkelijke bedrijvigheid in overeenstemming met het aangevoerde collectief belang. ».

b) in het vierde lid van dit artikel, worden de woorden « in het derde lid » vervangen door de woorden « in het vierde lid ».

Verantwoording

Met dit amendement behoudt de Raad van State — in tegenstelling tot de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel — zijn beoordelingsbevoegdheid over het belang dat wordt ingeroepen.

Aangezien de voor de vereniging initieel vereiste levensduur van drie jaar een onvoldoende relevant criterium is, wordt voorgesteld om deze te schrappen in het voorstel. We achten het relevanter een inhoudelijke beoordeling te voorzien van de band tussen de vereniging en het collectief belang.

Het tweede deel van het amendement is noodzakelijk omdat de interne verwijzing van dit artikel moet worden gewijzigd ingevolge de invoeging van een nieuw, tweede lid.

Fauzaya TALHAOUI
Bart MARTENS
Ludwig VANDENHOVE.

Nr. 5 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 2)

Art. 2

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidend :

« In het vierde lid van dit artikel worden de woorden « in het derde lid » vervangen door de woorden « in het vierde lid » ».

Verantwoording

Wetgevingstechnische verbetering.

Francis DELPÉRÉE.

Nr. 6 VAN DE HEER HAPPART C.S.

(Subamendement op amendement nr. 4)

Art. 2

Punt a), 1º, vervangen als volgt :

« 1º zij beschikt sedert minstens een jaar over rechtspersoonlijkheid ».

Jean-Marie HAPPART.
Bart MARTENS.
Wouter BEKE.
Luc WILLEMS.
Fauzaya TALHAOUI.
Ludwig VANDENHOVE.