3-1496/8

3-1496/8

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

8 MAART 2007


Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER HAPPART


Zie stuk Senaat, nr. 3-1495/9.