Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-3014 van de heer Destexhe d.d. 15 juli 2005 (Fr.);
NMBS. — Absenteïsme. — Cijfers. — Controleprocedures.

Uit persberichten blijkt dat het absenteïsme bij de NMBS vorig jaar minder dan 4 % bedroeg.

Volgens een enquête van SD WORX is het algemeen percentage van afwezigheid wegens ziekte in de privésector 4,77 %.

In sommige besturen en overheidsbedrijven ligt dat cijfer beduidend hoger dan deze twee percentages. Het kan zelf tot het dubbele gaan. Bij de politie bijvoorbeeld is dat 8 %, bij De Post 8,84 % eind 2004 en bij de Waalse vervoersmaatschappij TEC tussen 9 en 10 %.

Als ik die cijfers vergelijk, vraag ik mij af of het cijfer met betrekking tot het absenteïsme bij de NMBS wel klopt. Dit zou betekenen dat dit overheidsbedrijf het beter doet dan de privésector.

Wat zijn de exacte cijfers van afwezigheid wegens ziekte bij de NMBS voor de jaren 2002, 2003, 2004 en begin 2005. Kunt u ook aparte cijfers geven per taalrol, per gewest en per provincie ?

Hoe gaat dit bedrijf te werk om zulke lage cijfers te halen ? Door wie wordt de medische controle uitgevoerd ? Welke controleprocedure wordt er gevolgd wanneer een personeelslid afwezig is wegens ziekte ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

De gegevens betreffende ziekteverzuim bij de NMBS zijn opgenomen in de drie in bijlage opgenomen tabellen.

Aangezien de onbewerkte gegevens van vóór midden-2003 niet zijn bewaard, is de verdeling per taalrol en per personeelstype (statutair/niet-statutair) niet meer mogelijk voor 2000, 2001, 2002 en 2003.

Het jaarlijkse afwezigheidcijfer wordt berekend volgens de formule :

Aantal dagen afwezigheid × 100/Gemiddeld totaal effectief × 365

Dit cijfer omvat enkel de afwezigheden wegens ziekte; de afwezigheden wegens beroepsziekten en arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van of naar het werk worden dus niet in aanmerking genomen. De afwezigheden ingevolge zwangerschap worden enkel als afwezigheid wegens ziekte beschouwd als ze zich voordoen buiten de periode die als moederschapsverlof is toegekend.

Zaterdagen, zon- en feestdagen worden meegeteld.

Het geachte lid vindt hierbij het uittreksel uit het reglement « Ziekte » — bundel 571 — betreffende de verplichtingen van de wegens ziekte afwezige bediende :

De bediende die wegens ziekte in de onmogelijkheid is zijn dienst te verzekeren moet daarvan zonder uitstel zijn onmiddellijke chef, of diens vertegenwoordiger inlichten met het snelste middel, ofwel zelf, ofwel door bemiddeling van een gezinslid, een werkmakker, of een persoon uit zijn omgeving (mondeling, per telefoon, per telegram of schriftelijk).

Die mededeling moet gedaan worden de eerste dag van elke afwezigheid, of van elke verlenging ervan, derwijze dat zij, zo de organisatie van de dienst dit toelaat, bij de onmiddellijke chef of diens vertegenwoordiger toekomt voor de aanvang van de prestatie of zo dit niet mogelijk is, dadelijk bij de opening van de dienst.

De zieke bediende vermeldt het adres waar hij eventueel door een geneesheer van de Maatschappij kan worden onderzocht.

Nadat de wegens ziekte afwezige bediende een geneesheer geraadpleegd heeft, moet hij op de snelste wijze aan zijn onmiddellijke chef de duur van de afwezigheid meedelen en tevens vermelden of hij al dan niet in staat is om zich te verplaatsen en zich voor onderzoek naar het gewestelijk geneeskundig centrum te begeven.

De bediende die wegens ziekte zijn dienst niet kan verzekeren moet dit de eerste dag van elke periode van afwezigheid door een geneeskundig getuigschrift laten bevestigen. Indien hij zich niet kan verplaatsen en niet in staat is zich voor onderzoek naar het gewestelijk geneeskundig centrum te begeven, dient hij ervoor te zorgen dat dit getuigschrift binnen de twee werkdagen, nadat het door de geneesheer is opgemaakt, toekomt bij het gewestelijk geneeskundig centrum waarvan hij afhangt. Als de geneesheer verklaart dat de bediende zich kan verplaatsen en in staat is zich voor onderzoek naar het gewestelijk geneeskundig centrum te begeven, moet de bediende zich uit eigen beweging, en voorzien van het geneeslamdig getuigschrift van zijn behandelende arts, bij het gewestelijk geneeslamdig centrum aanmelden 's voormiddags op de eerste werkdag van elke afwezigheidsperiode of, als dit niet mogelijk is, in de voormiddag van de eerstvolgende werkdag. Hij mag zich aanmelden ofwel bij het gewestelijk geneeskundig centrum waarvan hij afhangt, ofwel bij het gewestelijk geneeskundig centrum dat vanuit zijn woonplaats het gemakkelijkst te bereiken is.

Indien nodig kunnen door het geneeskundig centrum controlebezoeken georganiseerd worden. Deze controlebezoeken worden uitgevoerd door zowel de statutaire artsen als door artsen uit de privésector die door de Maatschappij zijn erkend en die handelen in het raam van een conventie die ze aan de Maatschappij verbindt.

JaarAantal uitgevoerde medische controlebezoeken aan de woonplaats van de bedienden
20006 502
20016 226
20027 402
20037 936
20046 530
2005 (8 mois/maanden)3 997
Zieken

Dienstjaar 2004

Prov werkzetelTaalStatutairAantal dagenNiet-statutairAantal dagenTotaalsubtot J/DTotaal dagen
Aantal gevallenAantal gevallen
AntwerpenN7 01364 5494894 1577 50268 706
F
D68 706
Brussel-HoofdstadN5 78259 4815634 9906 34564 471
F5 68653 2028255 7066 51159 908
D00124 379
HenegouwenN888888
F8 60486 2131021 1128 70687 325
D0087 413
LimburgN1 79421 139231491 81421 288
F00
D0021 288
LuikN00
F5 55469 8591401 3015 69471 160
D101031010371 263
LuxemburgN00
F2 15225 351265602 17825 911
D31731725 928
NamenN161161
F5 23153 994595885 29054 582
D0054 643
Oost-VlaanderenN5 06357 011671 0425 13058 053
F00
D0058 053
Vlaams-BrabantN1 74517 621161961 76117 817
F641641
D0017 858
Waals-BrabantN00
F8028 28091428118 422
D8 422
West-VlaanderenN3 36239 102284083 39039 510
F1414
D0039 514
BuitenlandN1248 5125121760
F2828
D68
TotaalN24 780259 1001 18810 95425 968270 054
F28 038296 9521 16110 40929 199307 361
D131200013120
Zieken52 831556 1722 34921 36355 180577 535

Dienstjaar 2005 (8 maanden)

Prov werkzetelTaalStatutairAantal dagenNiet-statutairAantal dagenTotaalsubtot J/DTotaal dagen
Aantal gevallenAantal gevallen
AntwerpenN4 28839 3813743 2354 66242 616
F
D42 616
Brussel-HoofdstadN3 66336 2733573 2044 02039 477
F3 36431 0284313 5853 79534 613
D0074 090
HenegouwenN00
F5 09052 697658925 15553 589
D0053 589
LimburgN1 09811 200111161 10911 316
F00
D0011 318
LuikN00
F3 28839 395811 0573 36940 452
D181711817140 623
LuxemburgN00
F1 22315 560171541 24015 714
D0015 714
NamenN00
F2 87228 738443652 91629 103
D0029 103
Oost-VlaanderenN3 15034 124312073 18134 331
F00
D0034 331
Vlaams-BrabantN1 06411 49610611 07411 557
F11601160
D0011 617
Waals-BrabantN00
F4254.907334324 723
D4 723
West-VlaanderenN2 05721 762172242 07421 986
F1717
D0021 993
BuitenlandN2953265121
F331331
D152
Totaux/TotaalN15 322154 3318037 07316 125161 404
F16 277172 2066456 08616 922178 292
D181710018171
31 617326 7081 44813 15933 065339 867

JaarGem. aantal stat. bediendenGem. aantal niet-stat. bediendenFranse taalrol (*)Nederlandse taalrol (*)Afwezigheid wegens ziekte
200039 20519 20919 9963,88
2 5431 0431 500
200139 78919 56220 2273,89
2 4359941 441
200240 78720 01620 7714,05
2 3779391 437
200340 19119 55320 6384,11
2 2099111 398
200438 87618 93719 9383,56 N & 4,30 F
1 5306139173,27 N & 4,65 F
200537 22718 10319 1233,31 N & 3,90 F
8 maanden1 4075658413,45 N & 4,42 F

(*) De duitstaligen zijn inbegrepen in de franstaligen.