Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5557 van de heer Destexhe d.d. 27 juni 2006 (Fr.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Partnerlanden.

Het nieuwe project van ontwikkelingssamenwerking omvat een lijst met partnerlanden voor de ontwikkelingssamenwerking.

Kan de geachte minister me voor elk land meedelen wat de belangrijkste redenen zijn waarom het werd gekozen ?

Wat zijn de algemene criteria die de keuze hebben bepaald ?

Antwoord : De selectiecriteria van de prioritaire partnerlanden van de directe bilaterale samenwerking werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 31 augustus 2000 tot uitvoering van artikel 6, ß 1, van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Dit artikel van de wet bevat 7 criteria op basis waarvan de selectie van de partnerlanden van de directe bilaterale samenwerking moet gebeuren.

De wetgever preciseert evenwel niet of er aan alle of aan een minimum aantal criteria moet voldaan worden. Het is evident dat in het kader van het koninklijk besluit dat het aantal concentratielanden terugbrengt naar 18 deze criteria werden gerespecteerd. Aangezien deze criteria redelijk vaag zijn en derhalve ook moeilijk meetbaar zijn werd een bijkomende lijst toegevoegd aan deze criteria om tot de keuze van de 18 partnerlanden te komen.

Deze bijkomende criteria zijn :

1. de lijst van de 25 partnerlanden;

2. de absolute prioriteit die in het regeerakkoord wordt gegeven aan Centraal-Afrika, meer bepaald RDC, Rwanda en Burundi;

3. de wenselijkheid om in elk continent waar onze ontwikkelingssamenwerking momenteel actief is een aanwezigheid te behouden;

4. de wenselijkheid om te komen tot een reŽle concentratie (zowel geografisch als sectoraal) van de beschikbare middelen. Daarnaast werd een doorlichting over de laatste vijf jaar van onze samenwerking met de 25 partnerlanden uitgevoerd. Bij deze doorlichting werden volgende aspecten in overweging genomen :

— de omvang van onze samenwerking met het betrokken land;

— ons aandeel in de totale bilaterale hulp aan dat land;

— de ervaring bij het identificeren, formuleren en uitvoering van projecten;

— de impact en de visibiliteit van de Belgische samenwerking;

— de kwaliteit van de portefeuille aan ontwikkelingsprojecten;

— de kwaliteit van de dialoog met het betrokken land;

— de kwaliteit van de coŲrdinatie met de andere donoren en kapitaalverschaffers.

Bij de selectieprocedure van de 18 landen werd dus een combinatie gemaakt van de wettelijk vastgelegde criteria, cijfermatige gegevens en objectieve beoordelingen. Zes landen werden niet behouden : Bangladesh, Burkina Faso, Ivoorkust, EthiopiŽ, Laos en Cambodja. Ook de samenwerking met de regionale organisatie SADC zal niet worden verdergezet.