3-1519/12

3-1519/12

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

24 JANUARI 2007


Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen


AMENDEMENTEN


Nr. 102 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3

Dit artikel wijzigen als volgt :

A. Een paragraaf 5 (nieuw) invoegen, bestaande uit de voorgestelde tweede, derde en vierde leden van  4;

B. Paragraaf 5 (nieuw) aanvullen met een nieuw lid, luidende :

 Eigenaars, bestuurders, houders van een vergunning of erkenning voor instellingen waar beoefenaars van een gezondheidszorgberoep hun activiteit uitoefenen mogen niet verhinderen dat deze de bepalingen van een deontologische code kunnen naleven. 

Verantwoording

De bepalingen opgenomen in  4, 2e lid en volgende, gelden niet alleen voor de deontologische code van de beroepsgroepen die een eigen orde hebben maar evengoed voor de codes van de beroepsgroepen die onder de Hoge Raad vallen.

Met dit amendement wordt ook duidelijk gesteld dat onder andere ziekenhuisdirecties, directies van verzorgingsinstellingen, eigenaars van apotheken, eigenaars of verantwoordelijken van laboratoria, farmaceutische bedrijven, fitnesscentra ... rekening moeten houden met de verplichtingen die via de deontologische code worden opgelegd aan de zorgverleners die voor of bij hen werken.

Annemie VAN de CASTEELE.