3-1939/2

3-1939/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

16 JANUARI 2007


Wetsontwerp « tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening en de weigering van de materiėle hulp »


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW BOUARFA C.S.

Opschrift

In de Franse tekst de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) het woord « relative » vervangen door het woord « relatives »;

B) In fine, de woorden « le refus », vervangen door de woorden « au refus ».

Verantwoording

Het gaat om een gewone aanpassing van de spelling.

Nr. 2 VAN MEVROUW BOUARFA C.S.

Art. 2

In het voorgestelde artikel 580, 8ŗ, f), van het Gerechtelijk Wetboek de woorden « betreffende de toewijzing en de weigering van de materiėle hulp alsook betreffende de herziening hiervan » vervangen door de woorden « betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet  ».

Verantwoording

Het materiėle toepassingsgebied van de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank wordt verduidelijkt wat betreft het recht op een algemeen beroep, erkend door artikel 3 van de ontwerpwet, betreffende alle beslissingen die worden genomen met toepassing van de boeken II en III van de wet. Overeenkomstig de bedoeling van de opsteller van het ontwerp, verduidelijkt dit amendement de rechten die beschermd worden door het beroep. Deze formulering beantwoordt beter aan de bepalingen van artikel 21 van richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 « tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten », dat vereist een beroep in te stellen tegen de « negatieve beslissingen wat betreft de toekenning van de voordelen waarin wordt voorzien door deze richtlijn ».

Nr. 3 VAN MEVROUW BOUARFA C.S.

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3. — Het laatste lid van artikel 47 van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieėn van vreemdelingen wordt opgeheven ».

Verantwoording

De invoeging in dit wetsontwerp van een artikel 4, dat een algemeen beroepsrecht instelt tegen alle beslissingen die worden genomen met toepassing van de boeken II en III van de wet van ... op de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieėn van vreemdelingen, doet het bijzonder beroep betreffende sommige van die bepalingen teniet die zijn vervat in het toepassingsgebied van het algemeen beroep.

Nr. 4 VAN MEVROUW BOUARFA C.S.

Art. 4 (nieuw)

Een artikel 4 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 4. — In de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieėn van vreemdelingen, wordt een artikel 47bis ingevoegd, luidende :

« De begunstigde van de opvang kan een beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank van de plaats van de opvangstructuur tegen elke schending van de rechten die worden gewaarborgd door de boeken II en III van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieėn van vreemdelingen.

Op straffe van verval moet dit beroep worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing die nadeel berokkent of, indien er geen beslissing is, wanneer een termijn wordt bepaald opdat een beslissing wordt genomen, te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn, of, wanneer geen enkele beslissing vereist is voor de betreffende bepaling, te rekenen vanaf de vaststelling van de schending door de begunstigde van de opvang.

Het beroep is niet schorsend. » »

Verantwoording

Om een optimale juridische zekerheid te waarborgen, moeten het recht op beroep dat aan de begunstigde van de opvang toegekend wordt en zijn uitvoeringsregels uitdrukkelijk in de wet vermeld worden. Het algemeen beroep, bedoeld in artikel 47bis van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieėn van vreemdelingen, vervangt en breidt het vroegere in artikel 47, laatste lid, van dezelfde wet vermelde speciale beroep, aanzienlijk uit. Het spreekt voor zich dat wanneer een intern administratief beroep wordt ingesteld, zoals dit het geval is door artikel 47 van de wet, het vóór het jurisdictioneel beroep moet worden uitgeoefend.

Nr. 5 VAN MEVROUW BOUARFA C.S.

Art. 5 (nieuw)

Een artikel 5 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 5. — Deze wet treedt in werking op dezelfde dag als de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieėn van vreemdelingen. »

Verantwoording

In haar huidige vorm zou de ontwerpwet, behoudens uitdrukkelijke bepaling, in werking treden tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wat ertoe zou kunnen leiden dat ze in werking treedt vóór de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieėn van vreemdelingen. De gelijktijdige inwerkingtreding van de twee wetten wordt dus voorgesteld.

Sfia BOUARFA.
Berni COLLAS.
Ludwig VANDENHOVE.
Stefaan NOREILDE.