Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-4666 van de heer Brotchi d.d. 17 maart 2006 (Fr.) :
Centrale afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis. — FinanciŽle situatie. — Omzetheffing op terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten.

De cvba CAF-DCF, de Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis, is een Belgische organisatie gespecialiseerd in de fractionering van plasma en de productie van stabiele plasmaderivaten (stollingsfactoren, immunoglobulinen en albumine oplossingen).

De CAF-DCF is in BelgiŽ de enige producent die een volledig gamma stabiele plasmaderivaten aanbiedt. Deze non-profitorganisatie garandeert de permanente beschikbaarheid van die geneesmiddelen van menselijke oorsprong.

Sinds juni 2003 wordt de CAF-DCF als een farmaceutisch bedrijf beschouwd en de cvba moet bijgevolg de omzetheffing voor terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten betalen die de farmaceutische ondernemingen werd opgelegd.

Deze afdeling van het Rode Kruis heeft in de periode van juni 2003 tot november 2004 in totaal 4,3 miljoen euro aan heffing betaald.

De CAF-DCF heeft uitstel van betaling gevraagd omdat ze de heffing niet kan blijven betalen zonder de continuÔteit van haar activiteiten in het gedrang te brengen.

De financiŽle balans van de afdeling is negatief, waardoor haar voortbestaan in het gedrang komt. De gecumuleerde schuld van de omzetheffing aan het RIZIV bedraagt momenteel 13,8 miljoen euro, waarvan meer dan 60 % in de periode 2004-2005 is ontstaan. De eventuele sluiting van de CAF-DCF zou rechtstreekse gevolgen voor de volksgezondheid hebben : de zelfvoorziening van BelgiŽ inzake plasma- en bloedderivaten zou zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak in het gedrang komen.

Zo zou het niet langer zeker zijn dat permanent aan de vraag voor geneesmiddelen van menselijke oorsprong kan worden voldaan. Het enige alternatief voor zelfvoorziening bestaat erin ons bij commerciŽle ondernemingen te bevoorraden. Die bieden niet dezelfde waarborgen als het CAF-DCF met betrekking tot de oorsprong van het bloed en de bereidingstechnieken.

Op voorstel van minister Demotte keurde de Ministerraad op 14 oktober 2005 een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Dat voorontwerp voorziet onder andere in de afschaffing van die heffing voor bepaalde groepen van farmaceutische specialiteiten, zoals de bereidingen op basis van bloedderivaten.

Die beslissing, die we allen toejuichen, werd ondertussen meer dan vier maanden geleden genomen. Het gaat om een dringende zaak en de kwaliteit van onze gezondheidszorg staat duidelijk op het spel. Wanneer en hoe zal de beslissing worden uitgevoerd ?

Werden bijzondere maatregelen genomen om de betaling van de achterstallige omzetheffing van de CAD-DCF op een economisch aanvaardbare wijze te spreiden ?

Antwoord : Het ontwerp van wet houdende wijziging van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, dat de vrijstelling van de heffing voorziet voor bereidingen op basis van bloedderivaten werd goedgekeurd door het Parlement en zal in de loop van de maand juni gepubliceerd worden.

De algemene raad van de Dienst voor geneeskundige verzorging, die bevoegd is om vrijstelling of vermindering van de opslag of van de verwijlinterest verschuldigd wegens laattijdige betalingen toe te staan, werd in 2005 op de hoogte gebracht van de financiŽle problemen van de Centrale afdeling voor fractionering. De Centrale afdeling voor fractionering werd verzocht een betaalplan voor te stellen, maar dit plan werd nog niet voorgelegd.