Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5196 van de heer Dedecker d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong. — Hygiënevoorschriften. — EG-verordening.

Op 29 april 2004 keurde het Europees Parlement de EG-verordening 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong goed. In deze verordening wordt in bijlage I een opsomming van definities gegeven.

Overeenkomstig artikel 15 treedt deze verordening in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze is van toepassing 18 maanden na de datum waarop de EG-verordening 852/2004, de EG-verordening 854/2004 en de Europese richtlijn 2004/41/EG in werking zijn getreden. Evenwel is ze niet vóór 1 januari 2006 van toepassing. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Op donderdag 13 oktober 2005 kreeg een Vlaamse wildhandelaar drie ambtenaren van Bos en Groen over de vloer. Hierbij werden 835 fazanten in beslag genomen. De ambtenaren beriepen zich op artikel 26 van het Jachtdecreet en op artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008 van 18 juli 2003. De jachtwetgeving is een bevoegdheid van de gewesten.

In bijlage I van de EG-verordening 853/2004 staat echter het volgende :

Pluimvee : gekweekte vogels, met inbegrip van vogels die niet als landbouwhuisdier worden beschouwd, maar wel als landbouwhuisdier worden gekweekt, met uitzondering van loopvogels.

Gekweekt wild : gekweekte loopvogels en andere gekweekte landzoogdieren dan die bedoeld in punt 1.2.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat wordt door het Europees Parlement in de EG-verordening 853/2004 verstaan onder de term « loopvogels » en vallen gekweekte fazanten hieronder ? Kan de geachte minister dit toelichten en een opsomming geven van de diersoorten die onder de term « loopvogel » vallen ?

2. Indien fazanten niet vallen onder de term « loopvogel » dan vallen gekweekte fazanten onder de categorie van het pluimvee. Welke wetgeving is dan van kracht op het verhandelen van gekweekte fazanten ? Is met andere woorden het gewestelijke jachtdecreet nog van toepassing op de handel en vervoer van gekweekte fazanten buiten de periode van de jacht op de fazant ? Kan de geachte minister dit uitvoerig toelichten ?

3. Kan door de huidige strenge en sluitende wetgeving op onze voedselketen en via de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) achterhaald worden van waar een gestroopte fazant of gestroopt wild « tout court » afkomstig is ? Kan de geachte minister zijn standpunt toelichten ?