3-1519/9

3-1519/9

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

27 OKTOBER 2006


Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidsberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen


AMENDEMENTEN


Nr. 85 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN BROTCHI

(Subamendement op amendement nr. 34)

Art. 3

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. Het tweede lid van § 3 van dit artikel vervangen als volgt :

« De Koning spreekt zich uit binnen zes maanden vanaf het tijdstip waarop zowel de regelen van deontologie als het advies van de Hoge Raad zijn medegedeeld aan de minister. »

B. Het derde lid van § 3 van dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit subamendement beoogt een meer gevatte weergave van de bepalingen waarbij het, in vergelijking met het ingetrokken amendement 39, het woord « ontwerpen » laat wegvallen.

Nr. 86 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN BROTCHI

Art. 3

In het derde lid van § 4 van dit artikel onder het laatste streepje, na het woord « verzorging », de woorden « , de inrichting » doen vervallen.

Verantwoording

Het is niet de bedoeling van de indieners dat de organisatie van de wachtdiensten door een deontologische code geregeld wordt.

Nr. 87 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN BROTCHI

Art. 4

In § 1 van dit artikel, het wordt 9º vervangen als volgt :

« 9º acht specialisten in de deontologische problemen, op dubbeltal voorgedragen door de Vlaamse Interuniversitaire Raad of door de « Conseil interuniversitaire de la Communauté française », of bij ontstentenis op voordracht van de Koning onverminderd de bepalingen in § 4, eerste lid, waarvan de helft artsen moeten zijn. »

Verantwoording

Een ad random aanduiding van gezondheidsbeoefenaars is inzake deontologische problemen niet aangewezen.

Nr. 88 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN BROTCHI

Art. 4

In dit artikel, de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. Paragraaf 5, eerste lid, van dit artikel vervangen als volgt :

« De voorzitter en de leden bedoeld in § 1, eerste lid, mogen geen leidende functie bekleden in een vereniging tot verdediging van de belangen van een categorie van beroepsbeoefenaars. »

B. Paragraaf 5, derde lid, van dit artikel vervangen als volgt :

« De leden bedoeld in § 1, mogen noch beroepsmatig enige band hebben met een ziekenfonds of landsbond van ziekenfondsen, of lid zijn van de directie van een verzorgingsinstelling. »

Verantwoording

De voorwaarden van onverenigbaarheid worden versoepeld om de werkbaarheid van de raden niet in het gedrang te brengen.

Nr. 89 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN BROTCHI

Art. 12

In het eerste lid, 1º, van dit artikel na de woorden « wint de Raad » de woorden « bij de Nationale Raad of » toevoegen.

Verantwoording

De Raad kan dus voor niet-Belgische beroepsuitoefenaars tevens inlichtingen inwinnen bij de Nationale Raad.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Jacques BROTCHI.