Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-2936 van de heer Dedecker d.d. 17 juni 2005 (N.) :
Wegverkeer. — Inhaalverbod bij regen. — Controle. — Maatregelen.

Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 werd in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg een inhaalverbod bij regen ingevoegd (artikel 17.2.6º). Dat laatste voorziet nu onder meer in een inhaalverbod « bij regen, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder een middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton ».

Van bij de inwerkingtreding van dit artikel bleken belangrijke problemen op te duiken. De meeste truckers en buschauffeurs bleken niet op de hoogte, de Belgen niet, de buitenlandse weggebruikers nog veel minder. De federale politie gaf op een bepaald ogenblik zelfs te kennen dat er op de overtreding niet gecontroleerd zou worden.

Uw voorganger beloofde de binnen- en buitenlandse betrokkenen beter te zullen informeren. Ook zou, in overleg met de gewesten, een nieuw verkeersbord worden ontworpen dat bestuurders over het inhaalverbod informeert. Aan de gewesten zou worden gevraagd die borden te plaatsen aan de grensovergangen en op parkeerplaatsen.

Bovendien rijst er het probleem van de efficiënte controle. De verkeerspolitie beschikt niet over pluviometers. Vanaf wanneer zijn de betrokken weggebruikers in overtreding ?

Het zou beter zijn om de betrokken bepaling op te heffen, aangezien ze oncontroleerbaar is. Minstens kan worden onderzocht of het begrip « regen » niet beter kan worden gedefinieerd, dan wel vervangen door « neerslag » of waarom niet, door « nat wegdek ». Door het inhaalverbod alleen bij regen op te leggen, ziet de reglementering immers de nog grotere risico's over het hoofd die gepaard gaan met andere vormen van neerslag, zoals hagel en sneeuw, maar ook risico's na het einde van de neerslag, namelijk bij een nat wegdek. Hoe dan ook moet in een rechtsstaat ondubbelzinnig kunnen worden bepaald vanaf wanneer een bepaald verbod geldt.

Kan de geachte minister mij een antwoord verstrekken op de volgende vragen :

1. Hoe werden de geviseerde weggebruikers sinds de belofte van uw voorganger van het verbod geïnformeerd ?

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het ontwerp van aangepast verkeersbord ? Welke gesprekken hadden er reeds met de gewesten plaats ? Wat is het resultaat van deze gesprekken tot dusver ?

3. Hoe wordt het verbod gecontroleerd ? Welke parameters nemen de verkeersbrigades in acht om de betrokken weggebruikers in staat van overtreding te bevinden.

4. Hoeveel betrokken weggebruikers werden er sinds de inwerkingtreding van het verbod enerzijds bij overtreding gecontroleerd en anderzijds geverbaliseerd ? Kan hij dit cijfer onderverdelen in bestuurders van een voertuig ingeschreven in België en buiten België ?

5. Hoe moet men volgens hem « regen » precies begrijpen ? Vanaf wanneer is een inhalende bus of vrachtwagen in overtreding ? Geldt het inhaalverbod bijvoorbeeld ook als het maar een beetje druppelt ?

6. Wat wenst hij te ondernemen met betrekking tot artikel 17.2.6º, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 :

a) een opheffing, teneinde het probleem van de baan te halen en deze maal op een verstandige wijze een oplossing te herbedenken ?

b) een wijziging, teneinde het woord « regen » te vervangen door bijvoorbeeld « neerslag » of « nat wegdek » ?

c) een aanvulling teneinde om in dit artikel limitatief alle weersomstandigheden te laten opnemen die het ongevalsrisico verhogen ?

d) een totaal andere oplossing, zoals een algemeen inhaalverbod of geen verbod ?

Met ingang van welke datum wordt de verkozen oplossing van kracht ?

Antwoord : 1. De maatregel wordt op dit moment besproken in het kader van de werkgroep veilig vrachtvervoer waartoe beslist is in de Ministerraad van 23 december 2005. Daar zal desgevallend beslist worden welke bijkomende signalisatie voorzien moet worden.

In functie van de beslissingen volgend op het rapport van de werkgroep vrachtvervoer zullen de nodige informatiecampagnes gelanceerd worden.

2. Er is nog geen nieuw bord ontworpen.

3 en 4. Volgens de politie zijn er geen PV's opgemaakt specifiek voor het inhalen bij regenweer.

5 en 6. Bij deze wil ik verwijzen naar het antwoord op vraag nr. 1.