3-808/8

3-808/8

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

29 JUNI 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen


AMENDEMENTEN


Nr. 11 VAN DE HEREN VAN NIEUWKERKE EN VANDENHOVE

Artt. 2 tot 10

Deze artikelen vervangen door de volgende artikelen :

« Art. 2

In artikel 2, eerste lid, van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel wordt de tweede zin geschrapt.

Art. 3

In artikel 16,§ 1, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden na de woorden « Het slachten mag slechts » de woorden « in een slachthuis, » ingevoegd ».

Verantwoording

Naar onze mening dient het slachten buiten de slachthuizen verboden te worden, behoudens indien een wettelijke of reglementaire bepaling het slachten toestaat in inrichtingen, erkend door de minister tot wiens bevoegdheid het dierenwelzijn behoort, na advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen.

Dit beantwoordt naar onze mening het best aan redenen van openbare gezondheid enerzijds en redenen van openbare orde anderzijds.

Tevens wordt het advies 40.350/av van de afdeling wetgeving van de Raad van State gevolgd.

Om dit doel te bereiken volstaat het naar onze mening om in de wet inzake de vleeskeuring en de vleeshandel de uitzondering voor thuisslachtingen te laten vervallen en in artikel 16, § 1, van de wet op het dierenwelzijn toe te voegen dat slachten slechts mag in een slachthuis.

André VAN NIEUWKERKE
Ludwig VANDENHOVE.