3-1519/7

3-1519/7

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

17 MEI 2006


Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidsberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen


AMENDEMENTEN


Nr. 70 VAN DE HEER BROTCHI

(Subsidiair amendement op amendement nr. 11)

Art. 4

Paragraaf 5 van dit artikel vervangen als volgt :

  5 De voorzitter en de leden bedoeld in  1, mogen noch in de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Justitie, noch in enige parastatale die onder die federale overheidsdiensten ressorteert, zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, enige functie bekleden als voorzitter, ondervoorzitter, lid van een orgaan of personeelslid. 

Nr. 71 VAN DE HEER BROTCHI

(Subsidiair amendement op amendement nr. 12)

Art. 13

In  1, zesde lid, van dit artikel, het cijfer 5 doen vervallen en aan het slot van het zevende lid de volgende bepaling toevoegen :

 Ze mogen noch in de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Justitie, noch in enige parastatale die onder die federale overheidsdiensten ressorteert, zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, enige functie bekleden als voorzitter, ondervoorzitter, lid van een orgaan of personeelslid. 

Nr. 72 VAN DE HEER BROTCHI

(Subsidiair amendement op amendement nr. 13)

Art. 17

In  2, laatste lid, van dit artikel, het cijfer 5 doen vervallen en een nieuw lid toevoegen, luidende :

 De voorzitter en de leden bedoeld in  2 mogen noch in de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Justitie, noch in enige parastatale die onder die federale overheidsdiensten ressorteert, zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, enige functie bekleden als voorzitter, ondervoorzitter, lid van een orgaan of personeelslid. 

Nr. 73 VAN DE HEER BROTCHI

(Subsidiair amendement op amendement nr. 14)

Art. 18

In het vijfde lid van dit artikel, het cijfer 5 doen vervallen en een nieuw zesde lid invoegen, luidende :

 De voorzitter en de leden van de Raad van eerste aanleg mogen noch in de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Justitie, noch in enige parastatale die onder die federale overheidsdiensten ressorteert, zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, enige functie bekleden als voorzitter, ondervoorzitter, lid van een orgaan of personeelslid. 

Nr. 74 VAN DE HEER BROTCHI

(Subsidiair amendement op amendement nr. 15)

Art. 19

In  4, laatste lid, van dit artikel, het cijfer 5 doen vervallen en een nieuw lid toevoegen, luidende :

 De voorzitter en de leden van de Raad van beroep mogen noch in de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Justitie, noch in enige parastatale die onder die federale overheidsdiensten ressorteert, zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, enige functie bekleden als voorzitter, ondervoorzitter, lid van een orgaan of personeelslid. 

Jacques BROTCHI.