Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2780 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten en -instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Antwoord : Ik dien u tot mijn spijt mede te delen dat de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking momenteel niet over de nodige statistische gegevens beschikt om een afdoend antwoord te kunnen formuleren op uw vraag. Voor ieder personeelslid wordt uiteraard een individueel personeelsdossier bijgehouden. De gegevens over afwezigheden wegens ziekte zijn opgenomen in dit individueel personeelsdossier. Het is op dit ogenblik evenwel onmogelijk om statistieken aangaande het ziekteverzuim uit de electronische databank Personeel van de FOD te halen; er is voorzien dat deze databank aangepast zal worden om in de toekomst dergelijke informatie te kunnen achterhalen.