Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3634 van de heer Destexhe d.d. 25 oktober 2005 (Fr.) :
Overstroming 11 september 2005. — Brussel. — Behandeling van de dossiers van de slachtoffers.

Een collega van de Kamer heeft u op 21 september jongstleden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken ondervraagd over de overstromingen van 11 september 2005 in het Brussels Gewest (Vraag nr. 8134, Kamer, Integraal verslag C692, blz. 55).

U zou zorgen voor een snelle behandeling van de dossiers van de slachtoffers door het Rampenfonds.

Kunt u mij vertellen hoe ver het vandaag staat met de verschillende dossiers en of er concrete maatregelen zijn genomen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te delen in verband met de overstromingen van 11 september 2005.

1. De gegevens betreffende het aantal geteisterden en de raming van de schade zijn verstrekt door de gouverneurs;

2. Het advies van het KMI werd ingewonnen teneinde na te gaan of voldaan werd aan de criteria vermeld in het ministerieel rondschrijven van 30 november 2001. Dit advies zal weldra worden overgemaakt. Pas daarna kan het voorstel voor eventuele erkenning worden voorgelegd aan de Ministerraad;

3. Rekening houdend met de reeds erkende rampen en de nog lopende erkenningen zal er bijkomend personeel worden aangeworven teneinde de afhandeling van de dossiers sneller te laten verlopen. Dit personeel zal in functie van het aantal ingediende schadedossiers, daar waar nodig, ter beschikking worden gesteld van de verschillende gouverneurs.