Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Maatschappelijke Integratie

Vraag nr. 3-3465 van de heer Van Hauthem d.d. 3 oktober 2005 (N.) :
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kan de geachte minister mij voor 2002, 2003 en 2004 meedelen welke het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij de ambtenaren van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, en dit opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren ?