3-1597/1

3-1597/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

1 MAART 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

(Ingediend door de heer Berni Collas en mevrouw Nathalie de T' Serclaes)


TOELICHTING


Dit voorstel strekt ertoe te voorkomen dat artikel 31ter,  1bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ook op de Duitstalige Gemeenschap van toepassing is. Een dergelijke toepassing zou immers een overlapping opleveren omdat artikel 14bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap een soortgelijke regeling bevat, specifiek bedoeld voor de Duitstalige Gemeenschap.

Berni COLLAS.
Nathalie de 'T SERCLAES.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden  artikel 31ter  vervangen door de woorden  artikel 31ter,  1 en 2 .

13 februari 2006.

Berni COLLAS.
Nathalie de 'T SERCLAES.