Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Ambtenarenzaken)

Vraag nr. 3-3336 van de heer Destexhe d.d. 21 september 2005 (Fr.):
FOD Personeel en Organisatie. — Absente´sme.

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 115 (Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 51 070 van 21 maart 2005, blz. 11670) gaf de minster ons de cijfers over het ziekteverzuim binnen de FOD Personeel en Organisatie voor de jaren 2002 en 2004.

De cijfers werden verstrekt per taalrol en er werd een onderscheid gemaakt tussen contractueel en statutair personeel. Om die gegevens te analyseren ontbreken bepaalde elementen.

Ik kende dan ook graag het totaal aantal personeelsleden dat op de FOD Personeel en Organisatie werkt waarop de tabel steunt alsook het aantal Frans- en Nederlandstaligen per personeelstype (contractueel of statutair).

Zijn de zaterdagen, zondagen en feestdagen begrepen in het aantal dagen afwezigheid ? Betreffen de cijfers enkel het ziekteverzuim of ook de afwezigheden wegens beroepsziekten, arbeidsongevallen en zwangerschappen ?

Beschikt de geachte minister momenteel over procentuele gegevens (niveau van absente´sme) voor de FOD Personeel en Organisatie ?

Antwoord : Hieronder vindt het geachte lid de gevraagde gegevens.

  Aantal personeelsleden
12/200112/200212/200312/2004
FRNLFRNLFRNLFRNL
Contractueel personeel8856686066676765
Statutair personeel194200185204188196187197
Totaal282256253264254263254262
538517517516

— De gegeven cijfers zijn het aantal dagen verlof wegens ziekte. Bij de statutaire ambtenaren betreft het uitsluitend werkdagen, bij het contractueel personeel betreft het kalenderdagen (dus eventueel met inbegrip van zaterdagen, zondagen en feestdagen).

— Deze cijfers omvatten de afwezigheden in verband met ziekte (met inbegrip van de ziekten van lange duur), arbeidsongevallen en zwangerschappen.

— Niveaus van absente´sme :

De bovenstaande gegevens leiden tot de volgende niveaus van absente´sme :

Jaar%
20025,36
20035,11
20044,31