Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-52

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-2958 van de heer Destexhe d.d. 30 juni 2005 (Fr.) :
RIZIV. — Geneesmiddel Lyrica. — Terugbetaling.

Één van mijn collega's in de Kamer heeft de geachte minister al een vraag gesteld over de terugbetaling van het geneesmiddel Lyrica.

De geachte minister antwoordde dat op 6 juli 2004 de toestemming werd verleend om Lyrica op de markt te brengen. Lyrica werd geregistreerd voor de volgende indicaties : de behandeling van perifere neuropathische pijn bij volwassenen en als aanvullende therapie bij volwassenen met partiële epilepsie met of zonder secundaire gegeneraliseerde aanvallen.

Het RIZIV weigert de terugbetaling van dit geneesmiddel voor personen die aan diabetes lijden of in het algemeen lijden aan neuropathische pijn.

Kan de geachte minister aangeven of sinds Kamerlid Bacquelaine een vraag heeft gesteld over hetzelfde onderwerp (Vragen en Antwoorden, Kamer, 77 van 9 mei 2005, blz. 12889) een aanvraag tot registratie is ingediend voor andere indicaties dan die van juli 2004 ?

Patiënten die lijden aan polyneuropathische diabetes hebben hevige pijn die vergelijkbaar is met elektroshocks of messteken. Het geneesmiddel Lyrica neutraliseert die pijn bijna integraal, wat niet het geval is voor Neurotin, dat momenteel wordt gebruikt en terugbetaald.

Antwoord : Op 11 augustus 2004 heeft het farmaceutische bedrijf Pfizer een eerste aanvraag tot opname in de vergoedbaarheid van de farmaceutische specialiteit Lyrica ingediend.

Pfizer heeft op 2 mei 2005 een tweede aanvraag tot opname van Lyrica op de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten ingediend bij de bevoegde Commissie. Het aanvraagdossier is ontvankelijk verklaard op zowel administratief als wetenschappelijk vlak.

De wettelijk voorziene proceduretermijn voor al dan niet goedkeuring van dit aanvraagdossier bedraagt maximaal 180 dagen.

Ik wil er nogmaals op wijzen dat de farmaceutische specialiteit Neurontin (gabapentine) sinds 1 juli 2005 opgenomen is in het referentieterugbetalingssysteem wegens de beschikbaarheid van een goedkopere, eveneens vergoedbare generieke vorm (Merck-gabapentine van de firma Merck) die vergoedbaar is sinds 1 april 2005.

Neurontin (gabapentine) en Lyrica (pregabaline) behoren tot dezelfde groep van geneesmiddelen. De behandeling van neuropatische pijn is een erkende indicatie van beide specialiteiten.

Neurontin is aangewezen voor de behandeling van diabetische neuropathie en postherpetische neuralgie en Lyrica is aangewezen voor de behandeling van perifere neuropatische pijnen.

Ter informatie voeg ik er nogmaals aan toe dat zeer recent twee artikels verschenen zijn over de behandeling van neuropatische pijn :

— Combination Therapy for Neurpathic Pain — Which Drugs, Which Combination, Which Patients ? NEJM, 352; 13, March 2005.

— Morphine, Gaapentin, or Their Combination for Neuropathic Pain. NEJM, 352; 13, March 2005.

De auteurs van het artikel « Combination Therapy for Neuropathic Pain — Which Drugs, Which Combination, Which Patients ? » melden onder andere het volgende :

« The available therapies shown to be effective in managing neuropatic pain include anticonvulsant drugs, opioids, topical lidocaine, new antidepressant drugs such as duloxetine en venlafaxine, and the analgesic agent tramadol. (...)

Opioids are also recommended as first-line treatment for neurophatic pain. »

De auteurs van het artikel « Morphine, Gabapentin, or Their Combination for Neuropathic Pain » besluiten dat :

« Gabapentin and morphine combined achieved better analgesia at lower doses of each drug than either as a single agent, with constipation, sedation, and dry mouth as the most frequent adverse effects ».

Noch in het ene noch in het andere artikel wordt melding gemaakt van een behandeling met « pregabaline » — merknaam Lyrica — wat erop wijst dat er momenteel zeker geen wetenschappelijke evidentie bestaat over een eventuele meerwaarde van pregabaline voor de behandeling van neuropathische pijn.