3-553/3

3-553/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

17 JANUARI 2006


Voorstel van resolutie betreffende de opflakkering van het antisemitisme in België


AMENDEMENTEN


Nr. 12 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

Vóór overweging A een nieuwe overweging invoegen, luidende :

« E. Gelet op de recente uitspraken van de President van Iran, die opgeroepen heeft tot de vernietiging van de Staat Israël en die de tijdens de tweede wereldoorlog gepleegde genocide heeft ontkend; »

Verantwoording

Aanpassing wegens internationale ontwikkelingen.

Nr. 13 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

Tussen overweging G en H een nieuwe overweging invoegen, luidende :

« Overwegende dat er over 2005 in België 48 daden van antisemitisme zijn vastgesteld en dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in 2004 60 klachten heeft opgetekend wegens uitingen van antisemitisme, waarvan sommige gepaard gingen met fysiek geweld; »

Verantwoording

Aanpassing van het cijfermateriaal in de toelichting om rekening te houden met recentere cijfergegevens.

Nr. 14 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER

In overweging I het woord « recentelijk » doen vervallen.

François ROELANTS du VIVIER.

Nr. 15 VAN DE HEER MOUREAUX EN MEVROUW BOUARFA

Het opschrift van het voorstel van resolutie vervangen als volgt :

« Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme, het antisemitisme en de xenofobie »

Nr. 16 VAN DE HEER MOUREAUX EN MEVROUW BOUARFA

De considerans en het dispositief in hun geheel vervangen als volgt :

« Overwegende dat in België zoals in de rest van de wereld het aantal incidenten en drama's op het stuk van het racisme, het antisemitisme en de xenofobie toeneemt;

Overwegende dat de opflakkering van het racisme, het antisemitisme en de xenofobie voor de democratie de zwaarste bedreiging vormt;

Overwegende dat de uiterst rechtse of reactionaire partijen in Europa fors vooruitgegaan zijn, dat zij openlijk racistische uitspraken doen en dat zij de huidige economische en sociale toestand als voorwendsel aangrijpen om de migranten daarvoor verantwoordelijk te stellen;

Overwegende dat het als politieke overheid onze plicht is om ervoor te zorgen dat elkeen de etnische afstamming of de geloofsovertuiging kan overstijgen, en om oplossingen voor te stellen die de verschillen eerbiedigen en een ieders waardigheid volstrekt waarborgen;

Overwegende dat het antisemitisme dat sinds eeuwen Europa en andere delen van de wereld teistert, de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen;

Overwegende dat de geopolitieke gebeurtenissen in het Midden-Oosten de islamofobie en het antisemitisme in België en in de rest van de wereld alleen maar aanwakkeren;

Overwegende dat de recente antisemitisch en negationistisch getinte verklaringen van de Iraanse President, Mahmoud Ahmadinejad, alsook van andere politieke leiders volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk zijn;

Overwegende dat dergelijke verklaringen, die het antisemitisme fel aanwakkeren, door onze democratieën met de grootst mogelijke vastberadenheid veroordeeld moeten worden;

Overwegende dat België een open samenleving moet blijven, waarin personen uit verschillende culturen samen moeten kunnen blijven leven in een klimaat van openheid, verdraagzaamheid, dialoog en wederzijds respect;

Overwegende dat het respect voor de verschillen en de weigering om zich terug te trekken in zijn eigen identiteit en/of gemeenschap waarden zijn die onze rechtsstaat bevordert, dat men geen racistische, antisemitische en xenofobe ontsporingen kan toestaan en dat het onze plicht is om deze uitdaging samen aan te nemen en de verschillende culturen op het Belgisch grondgebied te laten samenleven gelet op een dergelijke politieke context;

Overwegende dat dit klimaat van onverdraagzaamheid en racisme onaanvaardbaar is en dat men het dus moet veroordelen en doen verdwijnen door efficiënt op te treden tegen elke vorm van discriminatie;

Gelet op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966, die iedere vorm van discriminatie uitbannen en de lidstaten ertoe verplichten aan hun burgers zonder enig onderscheid de fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen;

Gelet op protocol nr. 12 van 4 november 2001 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat een algemeen verbod op discriminatie inhoudt;

Gelet op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, als gewijzigd door de wetten van 12 april 1994 en 20 januari 2003;

Gelet op de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie;

Gelet op de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd;

Gelet op de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;

Gelet op het initiatief van de regering om aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ten gevolge van de toename van het aantal antisemitische daden drie nieuwe opdrachten toe te vertrouwen, die betrekking hebben op de ontvangst, de analyse en de follow-up van klachten over antisemitische daden alsook op de coördinatie van een universeel verslag over de aard en de omvang van de heropleving van het antisemitisme in België;

Gelet op de aanbevelingen van de Commissie voor interculturele dialoog die aan de politieke overheid vraagt de nodige maatregelen te treffen via overleg en aanmoediging, of zelfs via dwangmaatregelen, teneinde discriminatie te bestrijden;

Verzoekt de regering :

Iedere vorm van discriminatie te bestrijden op grond van geslacht, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap;

Drastischer op te treden tegen de opflakkering van het racisme, het antisemitisme en de xenofobie in Europa en in België, meer bepaald door stelselmatig vervolging in te stellen tegen al wie daden van racisme, antisemitisme en xenofobie pleegt;

Vervolging in te stellen tegen iedere vorm van fysiek of verbaal geweld ingegeven door de genoemde criteria en stelselmatig te vervolgen eenieder die zich schuldig maakt aan daden van racisme, antisemitisme en xenofobie;

Iedere uiting van revisionisme en negationisme te veroordelen en te vervolgen;

Bij de Europese Unie het gevaar te onderkennen verbonden aan door racisme, antisemitisme en xenofobie ingegeven geweld;

Tussen de lidstaten van de Europese Unie de samenwerking op het gerechtelijk vlak te optimaliseren om het racisme, het antisemitisme en de xenofobie doelmatig te bestrijden;

De bevoegde autoriteiten ertoe aan te zetten de verspreiding via de media of andere technische hulpmiddelen van politieke campagnes, van vlugschriften waarin racisme, antisemitisme en xenofobie aan bod komen, krachtdadig te vervolgen;

Iedere vorm van extremistisch gedachtegoed te veroordelen dat de huidige economische omstandigheden aangrijpt om de sociale spanningen op de migranten en de minderheden te focussen;

Te veroordelen en te vervolgen ieder initiatief om de geopolitieke context in het Midden-Oosten te hanteren teneinde haat te zaaien tussen de joodse en de Arabische gemeenschap;

Jaarlijks aan het Parlement een omstandig rapport over te zenden over de toestand op het stuk van het racisme, het antisemitisme en de xenofobie in België;

Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden alle nodige maatregelen te treffen om de bescherming van de leden der diverse gemeenschappen te waarborgen wanneer zij deelnemen aan de handelingen van hun eredienst of wanneer zij aanwezig zijn in hun scholen of hun gemeenschapscentra;

Zijn steun toe te zeggen aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding alsook aan alle verenigingen die tot doel hebben te strijden tegen het racisme, het antisemitisme en de xenofobie opdat zij over toereikende middelen beschikken om hun actieplan te realiseren;

In het kader van de veiligheids- en de preventiecontracten voor het personeel een opleiding te organiseren opdat het in de praktijk doelmatiger kan optreden tegen daden van racisme, antisemitisme en xenofobie;

De informatie en initiatieven inzake de strijd tegen het racisme, het antisemitisme en de xenofobie te bevorderen. ».

Philippe MOUREAUX.
Sfia BOUARFA.

Nr. 17 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 16)

In de derde overweging het woord « migranten » vervangen door het woord « vreemdelingen ».

Verantwoording

De lezing moet worden vereenvoudigd om tot een algemene draagwijdte te komen (arrest nr. 157/2004 van het Arbitragehof).

Nr. 18 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 16)

In de vierde overweging de woorden « als politieke overheid » vervangen door de woorden « als politieke assemblee ».

Verantwoording

Zelfde verantwoording als van amendement nr. 17.

Nr. 19 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 16)

In het eerste punt van het verzoek doen vervallen de woorden « op grond van geslacht ... of een fysieke eigenschap ».

Verantwoording

Zelfde verantwoording als van amendement nr. 17.

Francis DELPÉRÉE.

Nr. 20 VAN DE HEER MOUREAUX

(Subamendement op amendement nr. 16)

In het dispositief een nieuw punt invoegen luidende :

« Krachtdadiger te reageren tegen de opflakkering van het antisemitisme door stelselmatig vervolging in te stellen tegen al wie daden van antisemitisme pleegt; »

Philippe MOUREAUX.

Nr. 21 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 15)

Het opschrift doen luiden als volgt :

« Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en in het bijzonder tegen het antisemitisme ».

Francis DELPÉRÉE.