3-1454/1

3-1454/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

29 NOVEMBER 2005


Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije

(Ingediend door mevrouw Fatma Pehlivan en de heer Staf Nimmegeers)


TOELICHTING


In deze resolutie worden de pesterijen en de afpersing aangeklaagd waarmee reizigers aan de Bulgaarse grenzen worden geconfronteerd.

Fatma PEHLIVAN
Staf NIMMEGEERS.

VOORSTEL


DE SENAAT,

A. overwegende dat Belgische vakantiegangers tijdens hun doorreis in Bulgarije nu al meerdere jaren met problemen en pesterijen worden geconfronteerd;

B. overwegende dat zij met name worden geconfronteerd met onnodig oponthoud, onrechtmatig hoge boetes en regelrechte afpersing door grensambtenaren;

C. overwegende dat naast Belgische reizigers, vooral vakantiegangers van Turkse afkomst worden geviseerd en Belgen van Turkse afkomst of personen met een dubbele nationaliteit die in het bezit zijn van een geldig paspoort;

D. overwegende dat sommigen van hen wordt gevraagd een Turks paspoort voor te leggen, zodat zij worden verplicht om een visum te kopen;

E. overwegende dat de vorige minister van Buitenlandse Betrekkingen, Louis Michel, in dat verband reeds via onze ambassadeur in Sofia een officiŽle brief heeft gericht aan de toenmalige Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken;

F. overwegende dat onze minister destijds is verzekerd dat er maatregelen zouden worden genomen, maar dat de corrupte en onaanvaardbare praktijken verder plaatsvinden;

G. overwegende dat afpersing door overheidsdienaren en het ontbreken van elementaire beginselen van rechtsbescherming — de ondertekenaars hebben dit zelf ter plaatse ondervonden en zij beschikken over concrete gegevens van meerdere andere personen met gelijkaardige ervaringen — plaatsvinden in een land dat een kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie,

vraagt de Belgische regering :

1. er bij de Bulgaarse autoriteiten op aan te dringen dat er onverwijld een einde wordt gesteld aan de corrupte praktijken en de pesterijen aan de landsgrenzen, zodat passanten het land veilig kunnen in- en uitreizen,

2. er bij de Bulgaarse autoriteiten op aan te dringen dat zij die het slachtoffer van corruptie en afpersing zijn geweest bij een meldpunt terecht zouden kunnen,

3. onze ambassadeur in Sofia ermee te belasten nieuwe demarches te doen bij de Bulgaarse autoriteiten opdat deze zaak opnieuw zou worden onderzocht,

4. na te gaan of ook burgers van andere EU-lidstaten met analoge problemen worden geconfronteerd, teneinde gezamenlijke Europese demarches te kunnen doen.

17 november 2005.

Fatma PEHLIVAN
Staf NIMMEGEERS.