3-1031/2

3-1031/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

10 MEI 2005


Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap : balans en vooruitzichten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE

Het punt C vervangen als volgt : « C. eraan te herinneren dat de bestrijding van het terrorisme niet in strijd mag zijn met het respect voor de mensenrechten ».

Verantwoording

De essentie van dit artikel is het behoud van het respect voor de mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme. Met het oog op een ondubbelzinnige interpretatie van dit artikel stellen wij daarom deze herformulering van het artikel voor.

Nr. 2 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE

In punt Z, tussen het zevende en het achtste lid, het volgende lid invoegen :

« — woorden omzetten in daden wat betreft de bevordering van het respect voor de mensenrechten door de bevriezing van de associatie-akkoorden indien de internationale verdragen en de mensenrechten op een ernstige en voortdurende manier geschonden worden ».

Verantwoording

Sinds 1992 heeft de Europese Unie in elk associatie akkoord met derde landen een mensenrechtenclausule ingevoerd. Deze clausule stelt dat mensenrechten een essentieel element vormen in de relaties tussen de Unie en derde landen. Elk akkoord tussen de Unie en derde landen steunt op het respect voor de mensenrechten en de democratische principes. Indien de clausule geschonden wordt door één van de partijen, dient men « gepaste maatregelen » te nemen. Men geeft echter de voorkeur aan maatregelen die het akkoord het minst verstoren. Indien de Europese Unie haar doelstelling om het respect voor de mensenrechten te bevorderen ernstig neemt, dienen er meer dwingende maatregelen genomen te worden wanneer er sprake is van ernstige en voortdurende schendingen van de mensenrechten en van de internationale verdragen. Het respect voor mensenrechten en de democratische principes vormt de basis van het Euromediterraan partnerschap. Indien deze basisprincipes geschonden worden, moeten de associatie-overeenkomsten tussen de Unie en de betrokken partner minstens bevroren kunnen worden totdat het respect voor de mensenrechten hersteld is.

Lionel VANDENBERGHE.