3-1387/1

3-1387/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

11 OKTOBER 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Frank Creyelman)


TOELICHTING


Inzake het gebruik van bromfietsen op de openbare weg rijzen de jongste jaren enkele problemen. Rond de bromfiets is — voornamelijk bij minderjarigen — een subcultuur gegroeid, welke niet meer te verzoenen valt met de veiligheid op de openbare weg. Bromfietsen klasse A (maximum 25 km/uur) en B (maximum 40 km/uur) worden uitgebouwd tot machines die tot 120 km/uur halen. Navraag in het jongerenmilieu brengt aan het licht dat in verschillende gemeenten straatwedstrijden met bromfietsen worden gehouden. Snelle bromfietsen zijn de gevaarlijkste voertuigen op onze wegen. De aard van het voertuig maakt dat een bestuurder of passagier bij een ongeluk nauwelijks kans heeft om het er goed vanaf te brengen. De lage gemiddelde leeftijd van de bromfietsbestuurders staat in wederzijdse correlatie met een gebrek aan verkeerservaring en -kennis. Doordat de bromfietsen niet gemaakt zijn om hoge snelheden te halen, is de kans op een ongeluk in verhouding tot andere voertuigen, exponentieel. Minderjarige bromfietsbezitters die zich aan de voorschriften inzake het gebruik van de bromfiets houden, zijn de uitzondering.

Dit probleem kan gedeeltelijk worden aangepakt door een verbeterde identificatie van bromfietsen en hun bestuurders. Bromfietsen hoeven — zoals fietsen — niet ingeschreven te zijn en geen nummerplaat te dragen, dit in tegenstelling tot andere EU-landen, zoals Italië. Bij vluchtmisdrijf is de pakkans daarom ook heel gering. Nochtans zijn het gemotoriseerde voertuigen, maken ze gebruik van de openbare weg — in het geval van vierwielige bromfietsen is er in de bebouwde kom zelfs geen verschil met personenwagens wat de snelheid en de plaats op de openbare weg betreft — en halen ze in de praktijk hoge snelheden.

Onderhavig wetsvoorstel voert de verplichting in om bromfietsen in te schrijven en van een nummerplaat te voorzien.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Paragraaf 2 van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, somt de voertuigen op die niet verplicht ingeschreven hoeven te worden om in het verkeer gebracht te worden en derhalve ook geen nummerplaat moeten dragen. Hierbij heffen wij die uitzondering wat bromfietsen betreft op.

Artikel 3

De uitzondering in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, die stelt dat bestuurders van bromfietsen zijn ontslagen van de verplichting om houder te zijn van een rijbewijs, wordt opgeheven.

Anke VAN DERMEERSCH
Frank CREYELMAN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 2, § 2, 10º, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, wordt opgeheven.

Art. 3

Artikel 4, enig lid, 10º, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, wordt opgeheven.

29 september 2005.

Anke VAN DERMEERSCH
Frank CREYELMAN.