Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-45

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-2468 van de heer Destexhe d.d. 20 april 2005 (Fr.) :
RIZIV. — Terugbetaling. — Chemotherapeutische behandeling. — Oxaliplatine/De Gramont.

Kan de geachte minister mij zeggen onder welke voorwaarden men terugbetaling kan krijgen van een behandeling met Oxaliplatine/De Gramont, waarbij de kans op recidive 30 % lager is dan bij een behandeling met De Gramont alleen ?

Antwoord : De farmaceutische specialiteit Eloxatin (oxaliplatine) is sinds november 2001 opgenomen in hoofdstuk IV, § 194, van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. De voorwaarden voor vergoedbaarheid zijn opgesomd in de reglementering ter zake en de voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer is vereist.

De specialiteit Eloxatin komt slechts voor vergoeding in aanmerking als ze wordt toegediend in het raam van de eerste-lijnsbehandeling van een gemetastaseerde colorectale kanker, in associatie met 5-fluorouracil en folinezuur. Een kopie van de desbetreffende reglementering (hoofdstuk IV, § 194) kan geraadpleegd worden bij de griffie van de kamer (dienst parlementaire vragen), of kan geconsulteerd worden via de website van het RIZIV (www.riziv.fgov.be).

De benaming « de Gramont chemotherapie » verwijst naar een toedieningsschema van 5-fluorouracil en folinezuur bij colonkanker.

Het farmaceutische bedrijf Sanofi Synthelabo dat de specialiteit Eloxatin commercialiseert in België, heeft op 30 maart 2005 een aanvraag tot wijziging van de vergoedingsmodaliteiten ingediend als gevolg van een uitbreiding van de officieel erkende indicaties (via een wederzijdse erkenningsprocedure).

Deze aanvraag betreft de terugbetaling van Eloxatin als aanvullende behandeling bij graad III (Duke C) colonkanker na volledige tumorresectie. In dit kader zou oxaliplatine toegediend worden in combinatie met 5-fluorouracil en folinezuur.

De te volgen procedure is wettelijk vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De proceduretijd bedraagt maximum 180 dagen met uitzondering van (eventuele) periodes van schorsing op vraag van het betrokken bedrijf.