Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-44

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-2790 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de POD Duurzame Ontwikkeling;

— de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

Wat betreft mijn bevoegdheid  Duurzame Ontwikkeling 

De POD Duurzame Ontwikkeling bestaat uit een voorzitter en uit negen personeelsleden die worden gedetacheerd uit verschillende overheidsdiensten of -instellingen.

Wat de voorzitter betreft, bedraagt het aantal ziektedagen 0 voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

Wat de gedetacheerde personeelsleden betreft, wordt het ziekteverlof beheerd door de overheidsdiensten of instellingen waaruit ze worden gedetacheerd.

Wat betreft mijn bevoegdheid  Sociale Economie 

Het bestuur Sociale economie maakt evenwel deel uit van de POD Maatschappelijk integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale Economie, waarvan de toezichthoudende minister de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Gelijke kansen en Grootstedenbeleid is.

Bijgevolg verzoek ik het geachte lid zijn vraag te richten tot mijn collega, de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Gelijke kansen en Grootstedenbeleid.