Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-42

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-2460 van de heer Destexhe d.d. 20 april 2005 (Fr.) :
Belgische nationaliteit. — Aanvragen. — Wijzen van toekenning. — Statistieken.

Kan de geachte minister ons zeggen hoeveel keer de nationaliteit is toegekend in heel het koninkrijk sedert het jaar 2000, zo mogelijk per gewest of per gerechtelijk arrondissement, volgens elk van de volgende toekenningswijzen :

— de nationaliteitskeuze (artikelen 13 tot 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit);

— de nationaliteitsverklaring (artikelen 11bis en 12bis van hetzelfde Wetboek);

— het verkrijgen van de nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belg (artikel 16 van hetzelfde Wetboek) ?

Antwoord : In de onderstaande tabellen (1) gaan de gevraagde statistieken betreffende de procedures houdende toekenning en verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Ik wens te onderstrepen dat ik enkel voor de jaren 2000, 2001, 2002 en 2003 over cijfers per gerechtelijk arrondissement beschik met betrekking tot de procedures ingesteld met het oog op de toekenning en de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Tevens moet worden onderstreept dat ik over geen cijfers beschik per gewest. Deze uitsplitsing is alleen beschikbaar voor de naturalisatieaanvragen ingediend na 31 december 1995, zulks op grond van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Enkel de Dienst naturalisaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers beschikt over alle gevraagde gegevens.

Volgens de inlichtingen meegedeeld door de Kamer van volksvertegenwoordigers kan het aantal personen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen door middel van de naturalisatieprocedure (artikel 19 WBN) als volgt per gewest worden opgesplitst :

— jaar 2000

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 5 241;

Vlaams Gewest : 3 909;

Waals Gewest : 2 352.

— jaar 2001

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 4 504;

Vlaams Gewest : 2 886;

Waals Gewest : 1 959.

— jaar 2002

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 3 179;

Vlaams Gewest : 2 013;

Waals Gewest : 1 015.

— jaar 2003

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 3 415;

Vlaams Gewest : 1 231;

Waals Gewest : 1 260.


(1) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard worden zij niet in het bulletin van Vragen en antwoorden opgenomen, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.