3-1305/3

3-1305/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

15 JULI 2005


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer, nr. 51-1946/1).

Brussel, 15 juli 2005.

De voorzitter van de Senaat,
Anne-Marie LIZIN.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.