Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2281 van de heer Destexhe d.d. 3 maart 2005 (Fr.) :
Asielaanvraag. — Procedure. — Termijnen

Kan de geachte minister ons meedelen wat de gemiddelde, minimum en maximum termijnen zijn in de asielprocedure :

— de termijn voor het onderzoek van de ontvankelijkheid;

— de onderzoekstermijn voor het CGVS;

— de termijn voor de Vaste Beroepscommissie;

— de termijn voor de Raad van State ?

Hoevel procedures zijn op dit ogenblik hangend voor deze verschillende instanties ?

Antwoord : Wat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) betreft, bedragen de termijnen voor de behandeling van een asielaanvraag minimaal 1 dag, gemiddeld 2 weken en maximaal 3 maanden (in het kader van een Dublin-geval waar er op het antwoord van een andere lidstaat dient te worden gewacht). Het totaal aantal te behandelen dossiers bedraagt 2 083.

Bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen (CGVS) bedroeg voor het jaar 2004 de gemiddelde termijn voor de behandeling van de dossiers in het stadium van de ontvankelijkheid 98 kalenderdagen. Voor het behandeling van de dossiers in het stadium van het onderzoek ten gronde bedroeg de gemiddelde termijn 224 kalenderdagen. Het totaal aantal te behandelen dossiers bedraagt 19 218.

Voor de beroepen die door de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen (VBC) worden behandeld, geldt een minimale termijn van 4 maanden, een maximale termijn van 14 maanden en een gemiddelde termijn van 7,4 maanden. Het totaal aantal te behandelen beroepen bedraagt 7 721.

De Raad van State kent een gemiddelde omlooptijd van 870 kalenderdagen (dit is gemiddeld aantal kalenderdagen dat een zaak aanhangig is). De maximum- en minimumduur van een zaak is echter moeilijk op te geven daar dit sterk kan uiteenlopen naargelang de aard van de zaak. Het totaal aantal hangende vreemdelingenzaken bedraagt op 28 februari 27 740 zaken.