Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1720 van de heer Van Hauthem d.d. 10 november 2004 (N.) :
Agentschap voor Buitenlandse Handel. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) geeft in principe voor alle federale instellingen van openbaar nut een overzicht van de personeelssterkte volgens een aantal indelingscriteria. Merkwaardig genoeg vinden we het Agentschap voor Buitenlandse Handel niet terug in dit overzicht.

Kan u derhalve meedelen voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel op 1 januari 2004 :

1. De totale personeelssterkte in fysieke personen en in voltijdse eenheden ?

2. De totale personeelssterkte ingedeeld naar statuut (fysieke personen — statutairen, contractuelen, omkadering, manager en divers) ?

3. De totale personeelssterkte naar niveau (fysieke personen) ?

4. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen, opdeling per statuut, opdeling per niveau) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

5. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) voor de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Het is helemaal niet merkwaardig dat het Agentschap voor buitenlandse handel niet is opgenomen in Pdata, daar het niet behoort tot het Federale Openbaar Ambt.

De voogdij over het Agentschap wordt uitgeoefend door de regeringen van de gewesten, niet door de federale overheid.

Op mijn verzoek heeft de directie van het Agentschap voor Buitenlandse Handel ten behoeve van het geachte lid, de volgende inlichtingen verstrekt :

1. het agentschap telt 43 personeelsleden, overeenstemmend met 39 voltijds equivalenten.

2. alle personeelsleden werken onder arbeidsovereenkomst.

3. de indeling in niveau is als volgt :

Niveau A :directeur generaal1
adjunct-directeur-generaal1
directeur3
informaticus2
attaché9
Niveau B :expert9
Niveau C :assistent10
Niveau D :administratief bediende8
——
Totaal43

4. Opdeling volgens taalgroep :

NLFR
Directeur generaal1
Adjunct-directeur-generaal1
Directeur12
Informaticus2
Attaché36
Expert45
Assistent73
Administratief bediende44
————
Totaal2221

5. Bij de verdeling van de functies wordt rekening gehouden met de kwalificaties, de deskundigheid, de ervaring en de taalrol van de personen.

Ik heb de vraag van het geachte lid overgemaakt aan de heer minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid die hem een antwoord zal verschaffen.