Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-36

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-2237 van de heer Vandenberghe L. d.d. 18 februari 2005 (N.) :
NAVO. — Kernwapens. — Kernwapens opgeslagen in BelgiŽ.

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat er 480 kernwapens in Europa zijn opgeslagen, waarvan 20 in BelgiŽ. Dit staat te lezen in een gedetailleerde studie van de Natural Resources Defense Council (NRDC — Amerikaanse Raad ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen) die vorige week verscheen.

Spirit vraagt dat de regering, zoals in het regeerakkoord werd ingeschreven, een beleid voert dat gericht is op de vermindering van het aantal kernwapens. De NAVO moet hiertoe bijdragen door onder meer het kernwapenarsenaal verder af te bouwen in de huidige NAVO-landen. Binnen de NAVO moet de federale regering pleiten voor meer transparantie over de nucleaire strategie.

Het is een publiek geheim dat tengevolge van een herschikking van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa de kernwapens die lagen opgeslagen in Griekenland, werden teruggetrokken. De kernwapens in Kleine Brogel zouden blijven liggen, hoewel ze door de plaatsing van langeafstandsraketten in de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK) strategisch volstrekt overbodig zijn geworden.

1. Kan u het bericht bevestigen dat de Amerikaanse kernwapens uit Griekenland werden verwijderd ? Indien ja, wil de federale regering zich ervoor inzetten dat in navolging van Griekenland de kernwapens uit BelgiŽ worden teruggetrokken. Op welke manier ?

2. Kan u bevestigen dan wel ontkennen dat het totaal aantal Amerikaanse kernwapens dat in de Europese NAVO landen ligt opgeslagen, ongeveer 480 bedraagt ? Zo neen, waarom niet ?

3. Klopt het dat er 20 van deze wapens op Kleine Brogel liggen opgeslagen ? Zo neen, om hoeveel wapens gaat het dan wel ?

4. Onderschrijft u de stelling dat, aangezien BelgiŽ partij is bij het Non-proliferatieverdrag (NPV), ons land alles in het werk moet stellen om te streven naar een kernwapenvrije wereld ?

5. Bent u bereid om de Amerikaanse regering ertoe te bewegen om de resterende kernwapens die op Belgisch grondgebied liggen opgeslagen, terug te halen ? Zo neen, waarom niet ? Vindt u dat niet in strijd met het NPV, waarbij BelgiŽ partij is ? Kunt u hier uitgebreid op ingaan ?

6. Klopt het dat de NAVO-opperbevelhebber, generaal James L. Jones voorstander is van het weghalen van de Amerikaanse kernwapens in Europa, maar dat dit stuit op verzet van sommige politici ? Zo ja, welke politici zijn dat ? Bent u bereid om zijn pleidooi te ondersteunen ? Zo neen, waarom niet ?

7. Welke initiatieven heeft de federale regering sinds haar aantreden in juni 2003 ondernomen om tegemoet te komen aan het federaal regeerakkoord inzake de non-proliferatie van kernwapens ?

Antwoord : Ik vraag het geachte lid hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Teneinde de vrede te vrijwaren en oorlog te voorkomen, handhaaft de NAVO in haar strategisch concept een combinatie van nucleaire en conventionele strijdkrachten in Europa, aangepast aan de noden en de actuele bedreiging. Deze strijdkrachten zijn nodig om een geloofwaardige afschrikking te verzekeren en om over een ruime waaier van opties te beschikken bij een eventuele reactie. Het strategische concept van de NAVO benadrukt dat de aanwezigheid van nucleaire wapens in Europa en de bijhorende opdrachten voor de Europese bondgenoten essentiŽle politieke en militaire onderdelen uitmaken van de transatlantische band.

Omwille van veiligheidsredenen en om het ontradend effect van de nucleaire politiek niet in het gedrang te brengen, geeft de NAVO geen informatie vrij omtrent aanwezigheid, aantallen of locaties van dergelijke wapens op Europees grondgebied. BelgiŽ respecteert zijn verplichtingen die genomen werden in het kader van de Alliantie en het kader van zijn gemeenschappelijke defensiepolitiek.

Alle lidstaten van de Alliantie zijn partij bij het Nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPV) en hebben zich ertoe verbonden om de inhoud van dit verdrag na te komen. Tijdens de toetsingsconferentie van 2000 heeft de NAVO haar volle steun aan dit verdrag bevestigd en heeft zij gewezen op haar voortdurende inspanningen in het domein van een vermindering van haar nucleaire arsenaal. Sinds het einde van de Koude Oorlog werden de nucleaires arsenalen drastisch verminderd en werd de beslissingstermijn voor hun inzetbaarheid sterk verlengd. De lidstaten van de NAVO zien deze verminderingen als een proces dat op een voorzichtige en graduele wijze dient te worden doorlopen, zonder de principes van behoud van veiligheid, stabiliteit en collectieve verdediging aan te tasten.

Beslissingen betreffende wijzigingen aan de nucleaire houding van de NAVO worden door de lidstaten bij consensus genomen en behoren tot de bevoegdheid van de politieke gezagsdragers. De non-proliferatie en de uiteindelijke universele eliminatie van alle nucleaire wapens zijn uiteraard doelstellingen waarvoor BelgiŽ ijvert in overeenstemming met het artikel VI van het NPV. De mening van generaal Jones kan in deze als een nuttig element van militaire expertise bijdragen tot een debat dat in wezen politiek is.

De Belgische houding die door onze Belgische vertegenwoordigers wordt aangenomen in de verschillende fora waar nucleaire ontwapening aan bod komt, wordt bepaald door het regeerakkoord waarbij BelgiŽ streeft naar meer transparantie en naar het verder afbouwen van het nucleaire arsenaal.

Tijdens de laatste vergadering van de eerste commissie van de algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft BelgiŽ een resolutie goedgekeurd die pleit voor een versneld nucleair ontwapeningsproces, een vermindering van de niet-strategische nucleaire arsenalen en het afzien van de ontwikkeling van nieuwe types van nucleaire wapens.