3-808/3

3-808/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

2 MEI 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen


AMENDEMENTEN


Nr. 6 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De voorgestelde regeling biedt geen antwoord op de gestelde problemen.

Nog steeds zullen personen wonende in bepaalde gemeenten, die een toelating gekregen hebben op basis van voor het overige onbekende motieven, kunnen slachten, zodat het argument van de bescherming van de volksgezondheid tegen ziekten niet kan weerhouden worden. De betreffende dieren zullen nog steeds aan de keuring ontsnappen.

Daarnaast zijn er geen criteria bepaald op basis waarvan de minister aan bepaalde gemeenten toelating kan geven.

Zodoende kan deze regeling enerzijds leiden tot willekeur, en zal zij anderzijds de administratieve rompslomp enkel doen toenemen zonder het beoogde doel te dienen.

Vermits de voorgestelde regeling weinig of niet bijdraagt tot het beoogde doel en onduidelijk is, wordt beter de hernieuwde oude regeling behouden.

Tot 30 november van vorig jaar waren er geen reglementaire bepalingen inzake de administratieve bepalingen voor het doorgeven van gemeentelijke aangiftes van slachtingen door particulieren naar het FAVV. Een sluitende controle was dan ook niet mogelijk.

Sindsdien werden belangrijke wijzigingen aangebracht inzake de aangifte- en registratieverplichtingen (vervat in het koninklijk besluit en het ministerieel besluit van 10/8/2004) naar aanleiding van het slachten van dieren. Deze zijn het resultaat van het project  Beltrace , dat door het FAVV werd uitgewerkt in samenspraak met de sectoren. Een belangrijk deel van dat project heeft betrekking op particulieren die dieren thuis willen (laten) slachten.

Het nieuwe systeem laat toe een beter zicht te hebben op particuliere slachtingen. Via de toekenning van een registratienummer en elektronische aangifte van particuliere slachtingen zal het oneigenlijk gebruik van particuliere slachtingen beter op te sporen zijn. Bovendien zullen er ook meer gerichte controles mogelijk worden met een betere opvolging in het kader voedselveiligheid.

De besluiten met betrekking tot Beltrace zijn in werking getreden op 1 december 2004.

Het is dan ook aangewezen om de nieuwe regeling kans van slagen te geven. Bovendien vraagt behoorlijk bestuur om niet om de haverklap een regeling te wijzigen, in het bijzonder een wetgeving die pas werd ingevoerd en waarvan de doeltreffendheid in de praktijk nog dient te worden nagegaan.

Nr. 7 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 9

In dit artikel, de woorden  en bij de wet van 23 juni 2004,  invoegen tussen de woorden  dezelfde wet,  en het woord  wordt  en het nummer  7  telkens vervangen door het nummer  9 .

Verantwoording

Het betreft een technische aanpassing. In zijn huidige vorm is het voorstel gedateerd omdat het geen rekening houdt met de wetswijziging van 23 juni 2004 die artikel 35 reeds aanvulde met een 7 en 8.

Jan STEVERLYNCK.