3-1047/2

3-1047/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

22 MAART 2005


Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1º Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie; 2º Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie, gedaan te Stockholm op 21 mei 2003


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER LIONEL VANDENBERGHE


I. INLEIDING

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 22 maart 2005.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Deze Kaderovereenkomst betreft een multilateraal milieuprogramma op het vlak van de kernenergie in de Russische Federatie met een aanvullend Protocol betreffende rechtsplegingen, rechtsvorderingen en schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst. Er wordt getracht de samenwerking tussen de Partijen op het vlak van de veiligheid op het vlak van het beheer van gebruikte kernbrandstof en van radioactief afval in de Russische Federatie te stimuleren.

Noch de Kaderovereenkomst noch het Protocol hebben enig budgettair impact voor de overheid.

III. STEMMINGEN

De artikelen 1 tot en met 3 alsook het wetsontwerp nr. 3-1047/1 in zijn geheel worden eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Lionel VANDENBERGHE. François ROELANTS du VIVIER.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 3-1047/1 — 2004/2005)