Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1654 van de heer Destexhe d.d. 27 oktober 2004 (Fr.) :
Nieuwe reglementering voor liften. — Risicoanalyse en modernisering van de installatie. — Kosten. — Aftrekbaarheid.

Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, in uitvoering van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, verplicht de eigenaars van privť-flatgebouwen waarin een lift aanwezig is een risicoanalyse te laten uitvoeren door een externe dienst voor technische controles op de werkplaatsen.

Die dienst maakt een verslag van de analyse en duidt de risico's aan waarvoor een modernisering van de installatie noodzakelijk is. De eigenaar moet dan de nodige moderniseringen laten uitvoeren. Die moderniseringen brengen kosten mee voor de eigenaars.

Mag de eigenaar die uitgaven aftrekken van zijn inkomsten van het jaar waarin hij die uitgaven heeft gedaan ?

Antwoord : Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de eigenaar het onroerend goed al dan niet gebruikt voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

Het onroerend goed wordt door de eigenaar niet gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepsactiviteit

In dat geval wordt het inkomen van het onroerend goed als een onroerend inkomen met privťkarakter aangemerkt.

Indien het belastbare inkomen wordt vastgesteld op basis van het kadastrale inkomen, betreft dit een netto inkomen en mogen, met uitzondering van de intresten, de door de eigenaar gedragen kosten die betrekking hebben op het onroerend goed, zoals met name de kosten van de liften, niet worden afgetrokken.

Indien het belastbare inkomen bestaat uit huurgelden en huurvoordelen worden de onderhouds- en herstellingskosten, de kosten van de liften inbegrepen, overeenkomstig artikel 13 van het Wetboek van de inkomstenbelastingenforfaitair 1992 (WIB 1992) forfaitair vastgesteld.

Het onroerend goed wordt door de eigenaar gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepsactiviteit

In dat geval zijn de kosten of de afschrijvingen op investeringen die de eigenaar heeft gedaan ten gevolge van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, als beroepskosten aftrek baar overeenkomstig de bepalingen van de artikel 49 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.