3-739/2

3-739/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

17 FEBRUARI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IV van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtscolleges

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 128, tweede uitgave,
van 10 april 2003)


Voorstel tot herziening van de Grondwet houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis inzake het Internationaal Strafhof en de internationale strafgerechten in titel IV van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER MOUREAUX C.S.

Enig artikel

De aanhef van het voorgestelde artikel 169bis doen luiden als volgt :

Onverminderd de fundamentele rechten en vrijheden bekrachtigd in de Grondwet en in het internationale recht, vormen de bepalingen van de Grondwet geen beletsel .

Verantwoording

Dit amendement wil bevestigen dat de nakoming door ons land van zijn verplichtingen ten opzichte van de internationale strafgerechten, conform de rechten van de mens moet plaatsvinden.

Philippe MOUREAUX.
Hugo VANDENBERGHE.
Fauzaya TALHAOUI.
Nathalie de T' SERCLAES.